Χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας το 2013 την τελευταία τριετία

Το 2013 καταγράφηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας της τελευταίας τριετίας
σε όλες τις βασικές κατηγορίες των αδικημάτων

Στη σύγκριση του 2013 με τα έτη 2011 και 2012 παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις στα αδικήματα που επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον ασφάλειας, όπως είναι οι ανθρωποκτονίες, οι ληστείες, οι κλοπές – διαρρήξεις και οι κλοπές τροχοφόρων

Στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, οι ληστείες σημείωσαν συνολική μεσοσταθμική μείωση που ξεπερνά το 22% στην επικράτεια και την Αττική

Ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών–διαρρήξεων, οι οποίες στην επικράτεια καταγράφουν ποσοστό μείωσης -κατά μέσο όρο- που ξεπερνά το 19%, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι 23% περίπου

Οι κλοπές τροχοφόρων σε επίπεδο επικράτειας κατέγραψαν μείωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 9% – κατά μέσο όρο- και στην Αττική 12% περίπου

Με βάση τη στατιστική απεικόνιση και την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεικτών της εγκληματικότητας, το προηγούμενο έτος 2013, σε σύγκριση με τα έτη 2011 και 2012, παρατηρούνται τα χαμηλότερα επίπεδα στους βασικούς δείκτες των αδικημάτων, τα οποία παρουσιάζουν σταθερά κλιμακούμενες μειώσεις.

Οι μειώσεις αυτές, συναρτώνται άμεσα με την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή δυναμική, που ανέπτυξε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού, τόσο στον τομέα της πρόληψης και αποτροπής, όσο και στον τομέα της συνολικής αστυνομικής ετοιμότητας και ανταπόκρισης.

Στο πλαίσιο αυτό, το προηγούμενο έτος 2013, οι ποσοτικοί δείκτες απεικόνισης της εγκληματικότητας στις βασικές κατηγορίες αδικημάτων, όπως οι ανθρωποκτονίες, οι ληστείες, οι κλοπές – διαρρήξεις και οι κλοπές τροχοφόρων οχημάτων, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση της τελευταίας τριετίας (σε σύγκριση με τα έτη 2011 και 2012), με αντίστοιχη αξιοσημείωτη βελτίωση στα επιμέρους ποιοτικά στοιχεία των κατηγοριών αυτών.

Με βάση τα παραπάνω, ακολουθεί αναλυτική στατιστική συγκριτική απεικόνιση της τελευταίας τριετίας (2011 – 1013) σε επίπεδο επικράτειας, αλλά και στην Αττική.

Ανθρωποκτονίες

Στην επικράτεια και στην Αττική, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών σημείωσαν σημαντικές μειώσεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο έτη.

Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν (141) ανθρωποκτονίες , δηλαδή:

 • 43 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (184), μείωση 23,37%

 • 24 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (165), μείωση 14,55%

Στην Αττική καταγράφηκαν (54), δηλαδή:

 • 32 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (86), μείωση 37,21%

 • 12 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (66), μείωση 18,18%

Ληστείες

Σε επίπεδο επικράτειας, καθώς και στην Αττική, όπου παρατηρείται ο κύριος όγκος των ληστειών, αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 2013 καταγράφηκαν οι λιγότερες ληστείες των τελευταίων τριών ετών.

Συγκεκριμένα το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν (4.919) ληστείες, δηλαδή:

 • 1.717 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (6.636), μείωση 25,87%

 • 1.073 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (5.992), μείωση 17,91%

Στην Αττική καταγράφηκαν (3.714), δηλαδή:

 • 1.420 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (5.134), μείωση 27,66%

 • 781 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (4.495), μείωση 17,37%

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στη σύγκριση του 2013 με τα προηγούμενα δύο έτη, σε επίπεδο επικράτειας και στην Αττική, οι ληστείες μειώθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό που ξεπερνά το 22%.

Κλοπές – Διαρρήξεις

Στην επικράτεια και στην Αττική, επίσης σημαντικά είναι τα αποτελέσματα, στους δείκτες της κατηγορίας των κλοπών & διαρρήξεων για το 2013 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, το 2013 στην επικράτεια καταγράφηκαν (74.538) κλοπές – διαρρήξεις, δηλαδή:

 • 22.387 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (96.925), μείωση 23,10%

 • 13.374 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (87.912), μείωση 15,21%

Στην Αττική καταγράφηκαν (40.456), δηλαδή:

 • 16.396 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (56.852), μείωση 28,84%

 • 8.329 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (48.785), μείωση 17,07%

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανάλογες είναι οι μειώσεις και στα ποσοστά των κλοπών – διαρρήξεων, οι οποίες σε επίπεδο επικράτειας μειώθηκαν – κατά μέσο όρο – που αγγίζει το 19,2%, ενώ στην Αττική το ποσοστό μείωσης είναι 23% περίπου.

Κλοπές Τροχοφόρων

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα και στις κλοπές τροχοφόρων σε επικράτεια και Αττική για το 2013 σε σύγκριση με το 2011 και το 2012, σύμφωνα με την παρακάτω συγκριτική ανάλυση.

Συγκεκριμένα, στην επικράτεια καταγράφηκαν (28.801) κλοπές τροχοφόρων, δηλαδή:

 • 3.441 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (32.242), μείωση 10,67%

 • 2.365 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (31.166), μείωση 7,59%

Στην Αττική καταγράφηκαν (17.158), δηλαδή:

 • 2.984 λιγότερες σε σχέση με το 2011 (20.142), μείωση 14,81%

 • 1.624 λιγότερες σε σχέση με το 2012 (18.782), μείωση 8,65%

Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι οι κλοπές τροχοφόρων στην επικράτεια κατέγραψαν μεσοσταθμική μείωση σε ποσοστό 9,1% περίπου, ενώ στην Αττική το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης ξεπερνά το 11,7%.

Από την παραπάνω στατιστική απεικόνιση και την σύγκριση των δεδομένων προκύπτει εμφανής σταθεροποίηση των πτωτικών τάσεων στους δείκτες των βασικών κατηγοριών αδικημάτων, όπως παρουσιάζεται και στα σχετικά διαγράμματα, με σημαντικά επακόλουθα αποτελέσματα στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος ασφάλειας της χώρας μας.

Pin It on Pinterest