Με 25 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη η Δημοτική Επιτροπή

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη, 23η Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου 4555/2018, το άρθρο 55 του Ν. 5083/26-1-2024, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 303/2024 με αρ. πρωτ.:30971/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) καθώς επίσης και τον Νόμο 5056/2023.

για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ NOTIO ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027 για την υλοποίηση του προγράμματος Κέντρο Κοινότητας ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14099/14-05-2024 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).
 2. Έγκριση 3ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ (ΧΑΜΑΜ). (Εισήγηση με α/α 14117/13-05-2024 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων).
 1. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ» (Εισήγηση με α/α 14119/13-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 2. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» (Εισήγηση με α/α 14120/13-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 3. Εξέταση ένστασης για την τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 43 – Ο.Τ. 32 – Ο.Τ. 35 σχεδίου πόλεως Καλυθιών. (Εισήγηση με α/α 14122/14-05-2024 Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
 4. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων» (ΚΥΡΙΑ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) (Εισήγηση με α/α 14124/14-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 5. Εξειδίκευση της Πίστωσης του ΚΑ 15-6471.0004 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024. (Εισήγηση με αρ. πρωτ.: 24830/15-05-2024 της Διεύθυνσης Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου).
 6. Έγκριση του πρακτικού Δικαιολογητικά κατακύρωσης και ορισμός οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ρόδου για το τμήμα 2 Δ.Ε. Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου» μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισήγηση με α/α 14129/16-05-2024 Τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών της Ηλεκτρονικής Ανοικτής Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την Υπηρεσία με τίτλο «Επισκευές ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων 2024-2025». (Εισήγηση με α/α 14130/16-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 8. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών της Ηλεκτρονικής Ανοικτής Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για την Υπηρεσία με τίτλο «Επισκευές ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων 2024-2025». (Εισήγηση με α/α 14131/16-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 9. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου σε Δ.Ε. του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 14132/16-05-2024 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου).
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ». (Εισήγηση με α/α 14133/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14134/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14135/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14136/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 1. Έγκριση 2ης παράτασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. (Εισήγηση με α/α 14137/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 2. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021”. (Εισήγηση με α/α 14138/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευές σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14139/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 4. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ.Ε.ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14140/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 5. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης της προμήθειας (έργο) «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 14141/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 6. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ». (Εισήγηση με α/α 14142/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 7. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14143/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 8. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». (Εισήγηση με α/α 14144/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 9. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ PLIMMIRI ΕΩΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ». (Εισήγηση με α/α 14145/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).
 10. Έγκριση 4ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ¨ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ¨ (ΠΛΑΤΥΣ) ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 2.400.640,00 € με το Φ.Π.Α. με α.α ΕΣΗΔΗΣ 182717. (Εισήγηση με α/α 14146/17-05-2024 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών).

Pin It on Pinterest