Τελευταία ευκαιρία για επενδύσεις μέσω του LEADER Αλιείας

Τελευταία ευκαιρία για επενδύσεις μέσω του LEADER Αλιείας

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι είναι ανοιχτές δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Leader Αλιείας:

Η 2η Πρόσκληση για μη αλιείς στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.2 με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό επιδότησης 55%
Η 1η Πρόσκληση για μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 με διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ και ποσοστό επιδότησης 60%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και ώρα 2.00 μ.μ.

Τρόπος Υποβολής:
Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλεται έντυπα σε δύο αντίγραφα (ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο), υπό μορφή κλασέρ μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή cd-rom. Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται ως ενιαίο δέμα με την πρωτότυπη αίτηση ενίσχυσης εκτός δέματος, προκειμένου η πρόταση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έξω από κάθε σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του αναλυτικού τεύχους της πρόσκλησης.
Κάθε σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει ένα κλασέρ με:
Τον φάκελο υποψηφιότητας υπογεγραμμένο από τους συντάκτες του
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναγράφονται στη ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και στο Παράρτημα του φακέλου υποψηφιότητας.

Τόπος Υποβολής:
Στη Ρόδο: Στην έδρα της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΔΩ Α.Ε: 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85100,
Στην Κάλυμνο: στο γραφείο της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο).
Η υποβολή στα παραπάνω σημεία γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων (το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υποβολής μέσω ταχυμεταφοράς).

Για διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε στη Ρόδο, 28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ, τηλ. 2241075323 (κ. Ε. Κοτζιμπασοπούλου) ή στην Κάλυμνο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου (πρώην Επαρχείο), τηλ. 2243059060 (κ. Θ. Γιαβάση) όπως επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.ando.gr.

Για την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Pin It on Pinterest