«Περνάει τροπολογία για τις μισθώσεις των δημοτικών ακινήτων». – Απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τον Δημήτρη Γάκη για ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.

Βασίλης Υψηλάντης: «Περνάει τροπολογία για τις μισθώσεις των δημοτικών ακινήτων». – Απάντηση στη Βουλή των Ελλήνων προς τον Δημήτρη Γάκη για ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ.

______________________________________________________________________

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». Τον λόγο έλαβε νωρίτερα ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Υψηλάντης, ο οποίος ζήτησε την υπερψήφιση της τροπολογίας για την παράταση των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων. Ολόκληρο το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

«Οι παράγραφοι 12 και 14 του άρθρου 15 του ν.4013/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

12. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριους νησιωτικούς δήμους χαρακτηρισμένους τουριστικούς τόπους και στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 του β.δ. 436/1961 και 2 του 2160/1993 με εκμισθωτή το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί.

14. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/1995, οι οποίες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριους νησιωτικούς δήμους χαρακτηρισμένους τουριστικούς τόπους και στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 του β.δ. 436/1961 και 2 οτυ ν. 2160/1993, που καταρτίστηκαν κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.3717/2006, με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνηθέν μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4013/2011 αντιμετωπίστηκαν τα θέματα αφενός μεν της παράτασης ή ανανέωσης μέχρι δώδεκα χρόνια από την λήξη τους μισθώσεων σε ακίνητα με εκμισθωτή το δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί σε ύψος όχι κατώτερο του 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας. Αφετέρου δε της μειώσεως μέχρι του παραπάνω ύψους 4,8% των μισθωμάτων για τα οποία κατ΄ εφαρμογή προγενέστερων διατάξεων παράτασης των μισθώσεων το μίσθωμα είχε συμφωνηθεί ίσο ή μεγαλύτερο του 6%. Πλην όμως οι παραπάνω διατάξεις αφορούν μόνο μισθώσεις ακινήτων στα οποία στεγάζονται απροσδιόριστες κατά έννοια τουριστικές επιχειρήσεις ενώ μάλιστα στην εισηγητική έκθεση του νόμου αναφέρονται μόνο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην προκύπτει ότι υπάγονται άλλες χρήσεις εμπορικών μισθώσεων δημιουργώντας άνιση μεταχείριση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της έννοιας των τουριστικών επιχειρήσεων και το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας διάταξης.»

Στην δευτερολογία του, ο Βουλευτής απάντησε επί προσωπικού στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Γάκη, σχετικά με το θέμα της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, όπου επεσήμανε για μια ακόμα φορά ανεξάρτητα του τι λέμε η ουσία είναι ότι ο μεν ΣΥΡΙΖΑ αντεψήφισε την συγκεκριμένη τροπολογία και ορισμένοι ψήφισαν «παρών», δηλαδή απέφυγαν να δώσουν ακόμα μια μάχη υπέρ των συμφερόντων του Δωδεκανησιακού λαού. Ο Βουλευτής μάλιστα έκανε επίκληση και της λογικής, όπου το «κατά» ή το «παρών» σε καμία περίπτωση δεν μεταφράζεται σε υπερψήφιση κάποιας διάταξης ή τροπολογίας.


Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησαν στη Ρόδο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το EuropeDirect Νοτίου Αιγαίου της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ρίξτε μία Ματιά

Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησαν στη Ρόδο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το EuropeDirect Νοτίου Αιγαίου της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ »

Pin It on Pinterest