‘Κοινή πρωτοβουλία και κατάθεση τροπολογίας από Μ. Κόνσολα, Δ. Κρεμαστινό και Μ. Ιατρίδη για την τουριστική προβολή των νησιωτικών δήμων

”Κοινή πρωτοβουλία και κατάθεση τροπολογίας από Μ. Κόνσολα, Δ. Κρεμαστινό και Μ. Ιατρίδη για την τουριστική προβολή των νησιωτικών δήμων”

Κοινή πρωτοβουλία τριών Δωδεκανησίων Βουλευτών εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, με την κατάθεση τροπολογίας στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο για την τουριστική προβολή των νησιωτικών δήμων.

Οι Μάνος Κόνσολας, Δημήτρης Κρεμαστινός και Μίκα Ιατρίδη συνυπογράφουν τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε νησιωτικούς δήμους, που αποτελούν τουριστικό προορισμό, να χρηματοδοτούν δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης.

Σε κοινή τους δήλωση, οι τρεις βουλευτές αναφέρουν:

«Αναλάβαμε σήμερα κοινή πρωτοβουλία για να δοθεί η δυνατότητα στους νησιωτικούς δήμους, που αποτελούν τουριστικό προορισμό, να αποκτήσουν αυτονομία στη διάθεση πόρων αλλά και στην ανάληψη δράσεων για την προβολή και προώθηση του τουρισμού.

Με την τροπολογία που καταθέσαμε, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αίρονται εμπόδια και στρεβλώσεις, που λειτουργούσαν αποτρεπτικά.

Η κοινή μας πρωτοβουλία, πιστεύουμε ότι συναντά ευρεία συναίνεση.

Αφορά σε ένα θέμα που αποτελεί πεδίο συνεργασίας και συναντίληψης.

Είναι από τα ζητήματα που πρέπει να οδηγούν σε συνένωση δυνάμεων.

Οι νησιωτικοί δήμοι έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Όσων, μάλιστα, οι τοπικές τους οικονομίες στηρίζονται στον τουρισμό, υπηρετούν ένα αναπτυξιακό πρότυπο που χρειάζεται διαρκή στήριξη.

Οι νησιωτικοί δήμοι, που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, πρέπει να είναι σε θέση να υλοποιούν δράσεις τουριστικής προβολής και προώθησης.

Ευελπιστούμε ότι ο Υπουργός θα κάνει αποδεκτή την τροπολογία».

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας αλλά και της αιτιολογικής έκθεσης που κατέθεσαν οι τρεις Δωδεκανήσιοι βουλευτές, έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών

«Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

Η τροπολογία αφορά το άρθρο 94, παρ.4, εδάφιο 30

του Νόμου 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’/87/2010)

– Υφιστάμενο

Εδάφιο 30. Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

– Πρόταση Τροπολογίας του παραπάνω εδαφίου

Η επιχορήγηση φορέων που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και αναπτύσσουν δραστηριότητες προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου ή προωθούν τουριστικές δομές, οι οποίες συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Νησιωτικού Δήμου, εντός των ορίων του οποίου υπάγονται, καθορίζεται με βάση τα έσοδα από ίδιους πόρους ή από το τέλος αυτοφορολόγησης όπου αυτό υφίσταται ή σε συνδυασμό και των δύο. Η επιχορήγηση δίδεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 αυτού και δεν συνδέεται με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, (Φ.Ε.Κ. Α’114) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Β) Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας

του Νόμου 3852/ Ιουνίου 2010, (Φ.Ε.Κ. Α’/87/2010)

Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων: Άρθρο 94, Παράγραφος 4, Εδάφιο 30

Β1) Σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης

Με την παρούσα τροπολογία ενισχύεται η πρόθεση του νομοθέτη και αποσαφηνίζεται το άρθρο 94, παράγραφος 4, εδάφιο 30 του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

Το συγκεκριμένο εδάφιο 30, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 94 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων, αναφέρει: “Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του”.

Στο εδάφιο αυτό δεν προσδιορίζονται οι πηγές άντλησης εσόδων, από τις οποίες θα συντελείται η επιχορήγηση αυτών των φορέων.

Η ασάφεια αυτή σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010, δημιούργησε προβλήματα σε αρκετούς νησιωτικούς δήμους που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, ως προς την έγκριση των δαπανών για τις αποφάσεις που ελάμβαναν και αφορούσαν στην επιχορήγηση αυτών των φορέων.

Είναι, επίσης, δεδομένο ότι οι δαπάνες τουριστικής προβολής από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου Τουρισμού είναι εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα η τουριστική προβολή και προώθηση ενός νησιωτικού δήμου να εναπόκειται στην αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες και στους φορείς.

Η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει στην άρση και επίλυση αυτών των προβλημάτων ώστε να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες και να φαλκιδεύεται έτσι η σχετική νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Β2) Αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης

Η προτεινόμενη τροπολογία δεν επιλύει μόνο διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα των ΟΤΑ στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, αλλά συνδράμει αποφασιστικά και στον τομέα της διαφάνειας και του εξορθολογισμού των δαπανών τους.

Οι Δήμοι θα αντλούν πόρους από συγκεκριμένες πηγές για να επιχορηγήσουν αυτούς τους φορείς.

Οι πηγές θα καθορίζονται με πλήρη σαφήνεια και βάση τους ιδίους πόρους ή από το τέλος αυτοφορολόγησης, όπου αυτό υφίσταται ή και σε συνδυασμό των δύο Το υφιστάμενο επομένως εδάφιο 30 της παραγράφου 4, του άρθρου 94, του Ν.3852/2010, τροποποιείται ως εξής :

«Η επιχορήγηση φορέων που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικούς δήμους που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς και αναπτύσσουν δραστηριότητες προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Δήμου ή προωθούν τουριστικές δομές, οι οποίες συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Νησιωτικού Δήμου, εντός των ορίων του οποίου υπάγονται, καθορίζεται με βάση τα έσοδα από ίδιους πόρους ή από το τέλος αυτοφορολόγησης όπου αυτό υφίσταται ή σε συνδυασμό και των δύο, Η επιχορήγηση δίδεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 αυτού και δεν συνδέεται με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, (Φ.Ε.Κ. Α’114) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

Με την προτεινόμενη ουσιαστική συμπλήρωση της σχετικής διάταξης του νόμου, εγκαθιδρύεται ένα πλαίσιο εξορθολογισμού δαπανών, αίρονται τα τυπικά εμπόδια που δημιουργούσαν προσκόμματα στην έγκριση των δαπανών για τις επιχορηγήσεις αυτών των φορέων ενώ διατηρείται και η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που απαιτείται για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η διατήρηση της αυξημένης πλειοψηφίας αποτελεί εγγύηση και ασφαλιστική δικλείδα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου.

Παράλληλα, έχει και κοινωνική διάσταση αφού δίνει τη δυνατότητα στους νησιωτικούς Δήμους να προβάλουν οι ίδιοι το τουριστικό τους προϊόν και να στηρίξουν τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Δίνει τη δυνατότητα στους νησιωτικούς Δήμους να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, μέσω της επιχορήγησης φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ενίσχυση αυτών των φορέων καθίσταται αναγκαία, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών που περιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για ή την Τουριστική Προβολή και Ανάπτυξη από τα συναρμόδια Υπουργεία. Άλλωστε η δαπάνη αυτή έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες.

Αν δεν δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα σε δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό στο συγκεκριμένο τομέα, με δυσμενή αποτελέσματα για την οικονομία και την απασχόληση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Β3) Οφέλη νομοθετικής ρύθμισης

Η προτεινόμενη τροπολογία προσδίδει συγκεκριμένα και απτά οφέλη στους νησιωτικούς δήμους που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς:

α) Αποσαφηνίζει και αίρει τα εμπόδια σε ένα τομέα των αρμοδιοτήτων τους.

β) Κινείται στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού πόρων και δαπανών.

γ) Ενισχύει τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο.

δ) Συνδέει τους Δήμους με τοπικούς φορείς που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης.

ε) Δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να στηρίξουν την τουριστική προβολή και ανάπτυξη στον χωρικό τομέα της αρμοδιότητάς τους .

στ) Με τον προσδιορισμό των πηγών, από τις οποίες αντλούνται πόροι για την επιχορήγηση αυτών των φορέων, εκπληρώνεται η αρχή της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Pin It on Pinterest