Δήμος Ροδίων : H τραπεζα Alpha να κατασχέσε το περιεχόμενο ήδη δεσμευμένο λογαριασμό ύψους 1,831 εκ. ευρώ υπέρ του ιδιώτη που το διεκδικούσε

Ως πρωτοφανή και εγκληματική κατά του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τη διατύπωση που εμπεριέχεται σε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του (που επισυνάπτεται), χαρακτήρισε ο δήμαρχος Ρόδου Στ. Κουσουρνάς την πράξη της Alpha Τράπεζας να κατασχέσει αργά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής το περιεχόμενο από τον ήδη δεσμευμένο λογαριασμό ύψους 1,831 εκ. ευρώ υπέρ του ιδιώτη που το διεκδικούσε (υπόθεση ακινήτου που ο Δήμος Ρόδου με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει αποποιηθεί). Σύμφωνα με τον κ. Κουσουρνά, σε επίσημο ερώτημα του Δήμου αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται και εγγυητική επιστολή, ακόμα δεν έχει δοθεί γραπτή απάντηση, όμως προφορικά ο διευθυντής του υποκαταστήματος της Τράπεζας στη Ρόδο δήλωσε στον δήμαρχο ότι δεν υπάρχει τέτοια επιστολή.
Κατόπιν αυτών, συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και αποφάσισε ομόφωνα μια σειρά από κινήσεις, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο έγγραφο.
Συμπληρωματικά ο δήμαρχος κ. Κουσουρνάς δήλωσε ότι σε παρόμοιες υποθέσεις εμπλέκονται πολλοί δήμοι της χώρας οι οποίοι, αν τελικά δεν δικαιωθεί ο Δήμος Ρόδου και δημιουργηθεί προηγούμενο, κινδυνεύουν να κλείσουν.

Από το πρακτικό της με αριθμό 9 ης Συνεδρίασης 2014
της 7 ης Μαΐου 2014
Αριθμός Απόφασης 170 / 2014
Περίληψη
ΘΕΜΑ:
Λήψη απόφασης περί της άσκησης ενδίκων μέσων και λοιπών νομικών
βοηθημάτων για την υπόθεση της ALPHA Τράπεζας, Χαράς-Ευφροσύνης,
συζύγου Μπενντ Γκίνερουπ, το γένος Τζαννή.
(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ∆ήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ,. αρ. πρωτ.
2/48253/07-05-2014)
Στη Ρόδο και στο ∆ημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα
Τετάρτη, 07 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Ρόδου (απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου
Ρόδου, αριθ. 2/06-01-2013 «περί της εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής»,
απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Ρόδου, αριθ. 755/06-12-2013 «περί της
εκλογής αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής» και απόφαση
∆ημάρχου, αριθ. 68/08-01-2013 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων
Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ.
Τσουκαλά Νικολάου, με αριθμ. πρωτ. 2/48305 07-05-2014, η οποία κοινοποιήθηκε
νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 παρ. 6, του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις
διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός
αυτού) βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη {συνολικά έξι (6) παρόντα μέλη} και
ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 2. Κορωναίο Ιωάννη, 3. Τσακίρη
Τσαμπίκο, 4. Λύμουρα Παναγιώτη, 5. Ζαννετίδη Φιλήμονα,
ΑΠΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) (δικαιολογημένος),
Κινδυλίδη Μιχαήλ (δικαιολογημένος), Μαραβέλια Μάριο (δικαιολογημένος),
Συκόφυλλο Μιχαήλ (δικαιολογημένος) και Στάγκα Στέργο (δικαιολογημένος), οι
οποίοι δεν παρέστησαν και δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθούν, αφού ο
σημαντικός λόγος απουσίας τους παρουσιάστηκε λίγο πριν από την έναρξη της
παρούσας έκτακτης συνεδρίασης, της οποίας η πρόσκληση – ημερήσια διάταξη
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αυθημερόν,
παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής, δημοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη και της κας Κατσαρά Ανθής,
υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του Νομικού Συμβούλου του
∆ήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεόδ.,
ο ίδιος (ο Πρόεδρος), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια
ενημέρωσε το Σώμα για τους λόγους που επέβαλλαν την παρούσα έκτακτη
συνεδρίαση, αναφέροντας ότι αφορά, τη λήψη απόφασης επί του κατεπείγοντος
θέματος για την έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων και λοιπών νομικών βοηθημάτων
για την υπόθεση της ALPHA Τράπεζας, Χαράς-Ευφροσύνης, συζ. Μπενντ
Γκίνερουπ, το γένος Τζαννή, θέμα που επιβάλλεται να διευθετηθεί άμεσα λόγω των,
ακραιφνώς, σημαντικών νομικών και οικονομικών επιπτώσεων-συνεπειών που
επιφέρει για το ∆ήμο Ρόδου, η πρόσφατη επί του θέματος εξέλιξη.
Αμέσως μετά, η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται ομόφωνα για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα του προαναφερθέντος θέματος, προτείνει τη συζήτησή του,
καθώς και τη σχετική λήψη αποφάσεως.
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου ∆ήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ., με αρ.
πρωτ. 2/48253/07-05-2014, ως κατωτέρω:
«Θέμα : η λήψη αποφάσεως για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
Α! Η Χαρά – Ευφροσύνη συζ. Μπένντ Γκίνερουπ, το γένος Τζαννή εζήτησε και
εκδόθηκε η 7/2014 ∆ιαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. Με
αυτήν ο ∆ήμος Ρόδου υποχρεώθηκε να της καταβάλη το ποσό των ενός
εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ
και σαράντα λεπτών ως κεφάλαιο αποζημίωσης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση
ενός ακινήτου της λόγω εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου.
Κατ’ αυτής της διαταγής πληρωμής ο ∆ήμος μας άσκησε την από 30/1/2014 ανακοπή
του, κατ’ άρθρο 632 Κ.Πολ.∆, και την από 1.4.2014, σχεδόν όμοια, ανακοπή του. Με
αυτές προέβαλε τόσο την τυπική ακυρότητα της διαταγής πληρωμής όσο και την
έλλειψη οφειλής του προς την αντίδικο του και ζήτησε την ακύρωση της διαταγής
πληρωμής.

Ειδικώς ως προς το δεύτερο θέμα αναφέρουμε ότι η οφειλή του ∆ήμου γεννήθηκε
από την αποζημίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ενός
ακινήτου της αντιδίκου του, ειδικώς της μερίδας 219 Γαιών Ρόδου, εκτάσεως 3,6
στρεμμάτων περίπου, πού κατά το ισχύον Σχέδιο Πόλεως προβλεπόταν να είναι
χώρος πρασίνου και για την οποία την αποζημίωση ώφειλε να καταβάλει ο ∆ήμος. Ως
τιμή μονάδος της αποζημιώσεως αυτής καθωρίσθηκε δικαστικώς το ποσό των 500
ευρώ ανά τμ εδάφους.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 εδάφιο 4 του Συντάγματος και τα άρθρα 11 παρ.3
και 4 ν. 2882/2001 όπως ισχύουν σήμερα (δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο αυτού του
νόμου και θεσπίσθηκαν την 27/10/2011) πού αποτελεί εφαρμογή τού συνταγματικού
κανόνα πού προαναφέραμε η πάροδος χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ μηνών από
τον προσωρινό δικαστικό καθορισμό της αποζημιώσεως για αναγκαστική
απαλλοτρίωση ή από τον οριστικό δικαστικό καθορισμό, σε περίπτωση απευθείας
οριστικού καθορισμού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης. Ο δικαιούχος της αποζημιώσεως, κύριος του ακινήτου πού
απαλλοτριώθηκε, έχει την δυνατότητα μέσα σε προθεσμία έτους από την πάροδο του
δεκαοκτάμηνου να ζητήσει με ειδική αίτηση συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση
κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως την διατήρηση της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως. Εάν δεν την υποβάλει, η αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως είναι οριστική. Εάν την υποβάλει η Αρχή θα κρίνει και θα
αποφασίσει, ανάλογα με το συμφέρον της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραλείψεως
υποβολής της αιτήσεως αυτής, η Αρχή πού εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση
οφείλει με βεβαιωτική πράξη της να διαπιστώσει την αυτοδίκαιη άρση της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
Στην διαφορά για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου της Χαράς
Ευφροσύνης Γκίνερουπ Τζαννή, της κτηματολογικής μερίδας 219 Γαιών Ρόδου,
πέρασε το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ μηνών τόσο από την δημοσίευση της
αποφάσεως προσωρινού καθορισμού τιμής μονάδος αυτής της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως (πού έγινε με την απόφαση 82/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ρόδου η οποία δημοσιεύθηκε στις 13-7-2009) όσο και από την δημοσίευση της
αποφάσεως οριστικού καθορισμού τιμής μονάδος της ίδιας αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως (πού έγινε με την απόφαση 9/2012 του Εφετείου ∆ωδεκανήσου η
οποία δημοσιεύθηκε στις 11-1-2012), χωρίς να έχει καταβληθεί στην δικαιούχο και
χωρίς να έχει κατατεθεί δημοσίως η αποζημίωση. Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο του ν.2882/2001 η αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτού
του ακινήτου έχει αρθεί αυτοδικαίως, δεδομένου άλλωστε ότι δεν υποβλήθηκε στον
∆ήμο από την δικαιούχο της αποζημιώσεως και κυρία του ακινήτου η προβλεπόμενη
από το άρθρο 11 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για
διατήρηση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μέσα στην αποκλειστική προθεσμία
πού προβλέπει το άρθρο αυτό.

Β! Με την διαπίστωση της αυτοδίκαιης κατά το Σύνταγμα άρσεως της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως του ακινήτου της αιτούσης αίρεται το διοικητικό βάρος πού είχε
επιβληθεί σ’ αυτό με τον χαρακτηρισμό του από το ισχύον Σχέδιο Πόλεως ως χώρου
πρασίνου, αποζημιωτέου από τον ∆ήμο. Επομένως αποκτά πλήρη και ελεύθερη την
κυριότητα του.
Σε συνέπεια του γεγονότος αυτού η Υπηρεσία εισηγήθηκε και το ∆ημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε (με την απόφαση 56/24-1-2014 του ∆ημοτικού Συμβουλίου
του ∆ήμου Ρόδου) την διαπίστωση πως έχει γίνει άρση της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως. Όπως και ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 εδάφιο
πρώτο του ν.2882/2001, η απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου διαπιστώνει την
συνδρομή των γεγονότων τά οποία έχουν ήδη επιφέρει, στο παρελθόν, ως προς τον
χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως, την αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 17 παρ. 4 εδάφιο 4 του Συντάγματος.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, όπως προβλέπει ο νόμος.
Γ! Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 ν.3068/2002 «η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή
άλλων εκτελεστών τίτλων πού υπόκεινται σε ένδικα μέσα ή βοηθήματα και από τους
οποίους απορρέει χρηματική υποχρέωση του ∆ημοσίου διενεργείται ύστερα από
προσκόμιση εκ μέρους του δικαιούχου ισόποσης εγγυητικής επιστολής». Σύμφωνα με
το εδάφιο πρώτο της ίδιας παραγράφου και τον ισχύοντα ∆ημοτικό Κώδικα τα
ανωτέρω ισχύουν και υπέρ των ∆ήμων. Η εγγυητική επιστολή παρέχει την
εξασφάλιση ότι εάν τελικά κερδήσει ο δήμος και ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, θα
έχει την δυνατότητα να εισπράξει τα χρήματα πού ήδη θα έχει καταβάλει.
Η αντίδικος του ∆ήμου αφ’ ενός ισχυρίσθηκε ότι δεν ήταν νόμιμη η αναγνώριση της
αυτοδίκαιης άρσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως από τον ∆ήμο και αφ’ετέρου
προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση καταθέσεως του στην Άλφα Τράπεζα, την οποία
είχε προηγουμένως κατάσχει συντηρητικώς (δεσμεύσει).
∆! Αμέσως μετά την επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως ο ∆ήμος κοινοποίησε
στην Άλφα Τράπεζα εξώδικη δήλωση στην οποία της επισήμανε ότι α) σύμφωνα με
τον νόμο πού προαναφέραμε, και δεδομένου ότι εκκρεμεί ανακοπή κατά της διαταγής
πληρωμής 7/2014, για να γίνει άμεση καταβολή των χρημάτων πού αφορούσε η
κατάσχεση στην αντίδικο του, η κατασχούσα, θα έπρεπε να καταθέσει ισόποση
εγγυητική επιστολή Τραπέζης και β) ότι ο ∆ήμος, σε κάθε περίπτωση, είχε παύσει να
έχει οφειλή προς την αντίδικο του, την κατασχούσα, επειδή είχε άρει την
πολεοδομική δέσμευση του, είχε άρει την αναγκαστικής απαλλοτρίωση, το ακίνητο
ήταν πιά ελεύθερο, και συνεπώς δεν ώφειλε να της καταβάλει αποζημίωση.

Ε! Την Παρασκευή 2 Μαίου τ.ε. η Άλφα Τράπεζα (Κατάστημα Πλ.Κύπρου)
ενημέρωσε το Ταμείο του ∆ήμου ότι είχε ήδη καταβάλει την αποζημίωση στην Χαρά
Γκίνερουπ Τζαννή, χωρίς παροχή εγγυητικής επιστολής.
Η ενέργεια αυτή αυτής της Τράπεζας είναι, με βάση όσα στοιχεία γνωρίζουμε και
κατέχει ο ∆ήμος, σκανδαλώδης και έχουμε την γνώμη ότι αποτελεί όχι μόνο ενέργεια
αντιδεοντολογική και εχθρική σε ένα μεγάλο πελάτη της αλλά βαρύ ποινικό αδίκημα
εις βάρος του ∆ήμου, από το οποίο ο δήμος ζημιώθηκε το ποσό των1.831.448,05
ευρώ πού καταβλήθηκαν στην αντίδικο του για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Έτσι τώρα, ακόμη και εάν δικαιωθεί ο δήμος στους δικαστικούς αγώνες πού
ανοίχθηκαν με τις δύο ανακοπές του δεν θα έχει καμία λογική πιθανότητα να
εισπράξει τα χρήματα πού πλήρωσε, γιατί η αντίδικος ασφαλώς θα τά έχει δαπανήσει
τόσο για τον εαυτό της (είναι άτομο μεγάλης ηλικίας) όσο και γιά αμοιβές τρίτων,
δικηγόρων, μεσαζόντων, μαρτύρων κττ. Η επιστροφή των χρημάτων αυτών από την
ιδία θα πρέπει να θεωρείται ως έξω από την πραγματικότητα και την εμπειρία της
ζωής, και προφανώς γι’ αυτό επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε από την πλευρά της η
άμεση είσπραξη των χρημάτων, χωρίς πολύ εκτεταμένο δικαστικό έλεγχο των
επιχειρημάτων του ∆ήμου, και χωρίς αξιόπιστη αιτιολογία των δικαστικών κρίσεων,
ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα.
Λέγοντας για δικαστικές κρίσεις νομίζουμε ότι θα επιβάρυνε το κείμενο αυτό η
εκτεταμένη και διεξοδική αναφορά των αλλεπάλληλων αιτήσεων αναστολής
εκτελέσεως και αλλεπάλληλων αιτήσεων εκδόσεως προσωρινών διαταγών πού
απορρίφθηκαν χωρίς αιτιολογία, ή με αυταπόδεικτα πρόχειρη και σφαλερή
αιτιολογία.
ΣΤ! Εν όψει αυτών των γεγονότων, πού έχουμε την γνώμη ότι δεν είναι υπερβολή να
χαρακτηρισθούν αστικό αδίκημα αλλά ίσως και εγκληματική ενέργεια εις βάρος του
∆ήμου, με αντικείμενο και ζημιά πολύ μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, πού έγινε
με πράξεις πολλών προσώπων, εισηγούμεθα να λάβει η Οικονομική Επιτροπή
απόφαση για να γίνουν οι ακόλουθες δικαστικές ενέργειες του ∆ήμου:
1. Να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως τόσο από αδικοπραξία όσο και από ευθύνη εκ
παραβάσεως συμβάσεως κατά του ∆ιευθυντή του Καταστήματος της Τράπεζας,
προσωπικά, και άλλων υπαλλήλων πού συνδέθηκαν με την καταβολή του χρηματικού
αυτού ποσού, κατά της Άλφα Τράπεζας και κατά της Χαράς Ευφροσύνης συζ.
Μπένντ Γκίνερουπ, το γένος Τζαννή για την καταβολή του ποσού των 1.831.448,05
ευρώ πού καταβλήθηκε χωρίς την καταβολή εγγυητικής επιστολής όπως προβλέπει ο
νόμος.

2. Να ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των ίδιων προσώπων για την
άμεση εξασφάλιση των συμφερόντων του ∆ήμου.
3. Να εξετάσει την σκοπιμότητα της υποβολής μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου για
την ζημία πού υπέστη ο δήμος από την παράνομη πράξη εις βάρος του και σε
περίπτωση πού κριθεί πώς υποβοηθά την προσπάθεια αποκαταστάσεως της ζημιάς
του ∆ήμου να υποβάλει και αυτήν και να κάμη δήλωση παραστάσεως πολιτικής
αγωγής για ηθική βλάβη του δήμου και υλική ζημιά του.
4. Να προβεί σε κάθε ενέργεια προς κάθε διοικητική Αρχή με την οποία θα
αναλύονται οι πλευρές της παράνομης ζημίας πού προκλήθηκε στον δήμο και οι
παράνομες πράξεις πού ενεργήθηκαν από διάφορα πρόσωπα για την ολοκλήρωση
της.
5. Να προβάλει ένσταση επισχέσεως κατ’ άρθρον 325 ΑΚ εναντίον οποιασδήποτε
αξιώσεως της Άλφα Τράπεζας κατά του ∆ήμου να καταβάλει οφειλές της σ’ αυτήν. Η
ένσταση επισχέσεως έχει περιεχόμενο την άρνηση εκπληρώσεως ανειλημμένων
υποχρεώσεων μέχρις ότου ο αντισυμβαλλόμενος, ή πάντως η άλλη πλευρά,
εκπληρώσει αντίστοιχες δικές της.»
(Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου ∆ήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ.)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στη συνέχεια, ενημερώνοντας το Σώμα αναφέρεται και
προφορικώς στην υπόθεση όπως εμπεριστατωμένα καταγράφεται στη σχετική
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ∆ήμου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδ., ενώ
επιπροσθέτως προτείνει να συμπεριληφθεί στο αποφασιστικό μέρος η έγκριση από
την Οικονομική Επιτροπή της μεταφοράς των χρημάτων του ∆ήμου Ρόδου, που
βρίσκονται σε λογαριασμούς της Alpha Τράπεζας, αναλόγως με τις ανάγκες της
Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ρόδου, όπως θα πιστοποιηθούν και θα
καταγραφούν από αυτήν, σε άλλες τράπεζες με τις οποίες ήδη συνεργάζεται ο ∆ήμος
Ρόδου.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου Ρόδου, κ. Φραράκης
Θεοδ., αναφέρεται στα κάτωθι:
ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆. (Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου Ρόδου): «Αυτό που συνέβη
είναι ότι υπήρχε μια απαίτηση, αμφισβητούμενη πολύ, αυτής της κυρίας Γκίνερουπ
κατά του ∆ήμου, ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες. Η απαίτηση αφορά την
απαλλοτρίωση ενός ακινήτου και το ∆ημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του αρνήθηκε
την κυριότητα αυτού του ακινήτου. Είχε κάνει κατάσχεση στα χρήματα του ∆ήμου
στην Alpha Τράπεζα. Ο νόμος λέει ότι για να αποδοθούν τα χρήματα πρέπει να
κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή. Την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι η
Τράπεζα ενημέρωσε ότι έδωσε τα χρήματα χωρίς να πάρει εγγυητική επιστολή.

Ρωτήθηκε ο ∆ιευθυντής και είπε ότι έτσι τον συμβούλευσε η Νομική τους Υπηρεσία.
Εν όψει αυτού, σε αυτό που καταλήγουμε είναι ότι είναι παράνομη πράξη και πρέπει
να ληφθεί απόφαση για την αγωγή αποζημιώσεως κατά της Τράπεζας, κατά του
∆ιευθυντή και της ίδιας της κυρίας Γκίνερουπ και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, να
δούμε και κατά πόσον στέκει και μήνυση εναντίον παντός υπευθύνου. Επίσης ο
∆ήμος να κάνει δήλωση επισχέσεως δηλαδή να αρνηθεί να εκπληρώσει οποιαδήποτε
υποχρέωση που έχει προς την Alpha Τράπεζα μέχρις ότου η Alpha Τράπεζα
ξαναβάλει τα λεφτά στο λογαριασμό, δεσμευμένα βέβαια, αλλά να τα βάλει στο
λογαριασμό γιατί τα αφαίρεσε παράνομα. Αυτή είναι η εισήγηση της Νομικής
Υπηρεσίας.
Αμέσως μετά ο λόγος δίδεται στον δημοτικό σύμβουλο του ∆ήμου Ρόδου κ.
Ζαννετίδη Φιλήμονα, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ: «Είχαμε πάρει μια απόφαση στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο, νομίζω ομόφωνη, εάν δεν κάνω λάθος. Αυτή η απόφαση, για πέστε μου τι
αποτέλεσμα είχε; Εκτελέστηκε; ∆εν έγινε σεβαστή από την Τράπεζα; ∆εν
προωθήθηκε ως έπρεπε από την Νομική Υπηρεσία; Εξέπεσε; Ήταν παράνομη; ∆εν
έστεκε; Το αποτέλεσμα της απόφασης που πήραμε εμείς ποιο ήταν;»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: «Πήραμε μια απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου όπως λέτε. Για την
συγκεκριμένη απόφαση κατατέθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση
Αιγαίου. Εμείς, με όλο το ιστορικό, κατέθεσε η Νομική Υπηρεσία ένα εξώδικο για
ενημέρωση στην Alpha Τράπεζα ότι έχει ληφθεί η απόφαση, η συγκεκριμένη του
∆ημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει το δικαστήριο που είχαμε την επόμενη, Τρίτη,
Τετάρτη, για την αίτηση αναστολής που είχαμε καταθέσει. Άρα ενημερώνοντας την
Τράπεζα τους λέμε ότι εάν δεν υπάρξει ισόποση εγγυητική, βάσει του νόμου δεν
είστε κατοχυρωμένοι, ούτε νόμιμα μπορείτε να δώσετε τα χρήματα, έως ότου
τελεσιδικήσουν όλες αυτές οι αποφάσεις, ή εκτός και φέρουν εγγυητική για να είναι
εξασφαλισμένα τα χρήματα του ∆ήμου. ∆εν έλαβαν υπ’ όψιν τους, ούτε αυτό το
εξώδικο, διότι στο εξώδικο απάντησε, πιθανόν, δεν ξέρουμε τη γνωμοδότηση της
Νομικής τους Υπηρεσίας, δεν έχουμε τη γνωμοδότηση, δεν έλαβαν, μάλλον, υπ’ όψιν
τους το εξώδικο που είχαμε στείλει εμείς.»
ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ: «Μπορούμε να καταθέσουμε για παράβαση
καθήκοντος εμείς, μηνυτήρια αναφορά; Ή δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε, δεν
ευσταθεί; Ή θα μηνυθούμε κι εμείς για ψευδή καταμήνυση; ∆ηλαδή αυτό που έκανε
η Τράπεζα είχε το δικαίωμα να το κάνει; Μήπως είχε το δικαίωμα;»
ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟ∆. (Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου Ρόδου): «Η γνώμη που
εκφράστηκε και είναι η εισήγηση που πρέπει να σας έχει διανεμηθεί, είναι ότι, είναι
παράβαση καθήκοντος και πρέπει να γίνει μήνυση. Αλλά για να μην εκτεθούμε και
κάνουμε ένα βήμα λάθος, η απόφαση που εισηγούμαι είναι να το ερευνήσουμε και
εφόσον δούμε ότι θεμελιώνεται να κάνουμε και μήνυση στην οποία ο ∆ήμος θα
ζητήσει και αποζημίωση για το χρηματικό ποσό και ηθική βλάβη. ∆ηλαδή θα είναι
πολιτικός ενάγων, θα συμμετέχει στη διαδικασία και θα δει τι θα γίνει.»

ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ: «Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε είναι ο δρόμος αυτός
που πρέπει να ακολουθήσουμε, “συν Αθηνά και χείρα κίνει”, όλες τις νόμιμες
ενέργειες και να κάνουμε και την παράβαση καθήκοντος έτσι όπως το λέτε κ.
Φραράκη, μην κατηγορηθούμε για ολιγωρία, ή ότι αποσιωπήσαμε, ή δεν είπαμε ή δεν
κάναμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τα συμφέροντα του ∆ήμου
και αυτό θα πράξουμε. Μου κάνει όμως εντύπωση όταν μια Τράπεζα ενεργεί έτσι, να
παίρνει δηλαδή 1,8 εκ. από το ∆ήμο και εξ αυτού του λόγου, χωρίς να ενημερώσει, με
όλες αυτές οι χρονικές συγκυρίες που λέτε.»
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,


την, υπ’ αριθμ. 2/48253/07-05-2014, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου
∆ήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ, (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ιγ & παρ. 2 του Ν.
3852/2010)
την προφορική πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως
αυτή καταγράφηκε ανωτέρω,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
και εγκρίνει, βάσει της ανωτέρω προαναφερθείσας γνωμοδότησης του Νομικού
Συμβούλου ∆ήμου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδ., να ακολουθηθούν οι κατωτέρω
δικαστικές ενέργειες, εκ μέρους του ∆ήμου Ρόδου, δια της Νομικής του Υπηρεσίας
και ειδικότερα δια του υπογράφοντα τη σχετική γνωμοδότηση, ο οποίος ορίζεται με
την παρούσα, πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήμου επί του θέματος:
1. Να ασκηθεί αγωγή αποζημιώσεως τόσο από αδικοπραξία όσο και από ευθύνη εκ
παραβάσεως συμβάσεως κατά του ∆ιευθυντή του Καταστήματος της Τράπεζας,
προσωπικά, και άλλων υπαλλήλων πού συνδέθηκαν με την καταβολή του χρηματικού
αυτού ποσού, κατά της ALPHA Τράπεζας και κατά της Χαράς Ευφροσύνης συζ.
Μπένντ Γκίνερουπ, το γένος Τζαννή, για την καταβολή του ποσού των 1.831.448,05
ευρώ πού καταβλήθηκε χωρίς την καταβολή εγγυητικής επιστολής όπως προβλέπει ο
νόμος.
2. Να ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των ίδιων προσώπων για την
άμεση εξασφάλιση των συμφερόντων του ∆ήμου Ρόδου.
3. Να εξετάσει τη σκοπιμότητα της υποβολής μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου για
την ζημία που υπέστη ο ∆ήμος Ρόδου από την παράνομη πράξη εις βάρος του και σε
περίπτωση που κριθεί πως υποβοηθά την προσπάθεια αποκαταστάσεως της ζημίας
του ∆ήμου να υποβάλει και αυτήν και να κάνει δήλωση παραστάσεως πολιτικής
αγωγής για ηθική βλάβη του ∆ήμου Ρόδου και υλική ζημία του.
4. Να προβεί σε κάθε ενέργεια προς κάθε διοικητική Αρχή με την οποία θα
αναλύονται οι πλευρές της παράνομης ζημίας πού προκλήθηκε στον ∆ήμο Ρόδου και
οι παράνομες πράξεις πού ενεργήθηκαν από διάφορα πρόσωπα για την ολοκλήρωσή
της.
5. Να προβάλει ένσταση επισχέσεως κατ’ άρθρον 325 ΑΚ εναντίον οποιασδήποτε
αξιώσεως της ALPHA Τράπεζας κατά του ∆ήμου Ρόδου να καταβάλει οφειλές της
σ’ αυτήν. Η ένσταση επισχέσεως έχει περιεχόμενο την άρνηση εκπληρώσεως
ανειλημμένων υποχρεώσεων μέχρις ότου ο αντισυμβαλλόμενος, ή πάντως η άλλη
πλευρά, εκπληρώσει αντίστοιχες δικές της.
Ενώ, επιπροσθέτως, εγκρίνεται και η προφορική πρόταση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στην άμεση μεταφορά των χρημάτων
του ∆ήμου Ρόδου, που βρίσκονται σε λογαριασμούς της Alpha Τράπεζας, αναλόγως
με τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ρόδου και όπως θα
πιστοποιηθούν και θα καταγραφούν από αυτήν, σε άλλες τράπεζες με τις οποίες ήδη
συνεργάζεται ο ∆ήμος Ρόδου.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 170/2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τσουκαλάς Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χριστοδούλου Μιχαήλ
2. Κορωναίος Ιωάννης
3. Τσακίρης Τσαμπίκος
4. Λύμουρας Παναγιώτης
5. Ζαννετίδης Φιλήμων

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest