Απάντηση του κ. Καραμαρίτη στο Δήμαρχο Ρόδου για την παράνομη δραστηριότητα γυναικών στον Άγ. Δημήτριο

Απαντώντας στο ανωτέρω ε) σχετικό όπου αναφέρεστε στην παράνομη δραστηριότητα εκδιδόμενων προσώπων στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Από τις αρχές Απριλίου του 2015 η Υπηρεσία μας είχε εντοπίσει το πρόβλημα με την παράνομη δραστηριότητα εκδιδομένων γυναικών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα διενεργήσαμε έλεγχο από κοινού με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου ( την 02.04.2015) και υπεβλήθησαν εκθέσεις προς τον Δημόσιο Κατήγορο Ρόδου για δύο γυναίκες αλλοδαπής, οι οποίες εκδίδοντο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου κατά παράβαση του Ν.2734/99 περί εκδιδομένων προσώπων.(σχετ. β και γ).

Παράλληλα στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε, στα πλαίσια που μας επιτρέπεται , την Δημόσια Υγεία,  κατευθυνθήκαμε στο Γ.Ν. Ρόδου  με τη συνοδεία ανδρών της Ασφάλειας, όπου και οι αναφερόμενες γυναίκες υπεβλήθησαν με τη θέληση τους (ύστερα από ενημέρωση) σε αιματολογική εξέταση.

Το Γ.Ν. Ρόδου στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του όταν διαπίστωσε ότι το ένα δείγμα ήταν θετικό στον HIV ιό, ζήτησε διακριτικά να ληφθεί νέο δείγμα από την εξετασθείσα προκειμένου να αποσταλεί σε εργαστήριο στην Αθήνα για επιβεβαίωση. Παρότι καταβάλαμε προσπάθειες η αναφερόμενη γυναίκα δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί και έτσι δεν επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι είναι οροθετική.

Ως αρμόδια αρχή για θέματα Δημόσιας Υγείας και θέλοντας να διαφυλάξουμε την υγεία των πολιτών, προβάλαμε μέσω των Μ.Μ.Ε τους κινδύνους που επιφέρει η σεξουαλική συνεύρεση, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ειδικότερα με άτομα που εκδίδονται άνευ αδείας και χωρίς να υποβάλλονται στον προβλεπόμενο ιατρικό έλεγχο. Στόχος μας ήταν να αποτρέψουμε την δημιουργία αυτών των υπαίθριων αγορών εκδιδομένων ατόμων καθαρίζοντας το τοπίο από την επικίνδυνη για του πολίτες παράνομη δραστηριότητα.

Ενώ όμως σχεδιάζαμε τις επόμενες άμεσες ενέργειας δεχτήκαμε δημόσια επίθεση από συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες, οι οποίες μέσω των στελεχών τους, αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των ενεργειών μας προσπαθώντας να προσδώσουν πολιτική χροιά στο επίμαχο θέμα.

Αντιλαμβανόμεθα την ευαισθησία σας για το συγκεκριμένο θέμα η οποία πρωτίστως έχει σκοπό να προστατεύσει τους πολίτες από πιθανές ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο θέμα της Δημόσιας Υγείας και δευτερευόντως να αποτρέψει την πιθανή αρνητική άποψη από την παρουσία των εκδιδόμενων ατόμων , όμως ίσως θα ήταν προτιμότερο να απευθύνετε τον προβληματισμό σας και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στο ΚΕΕΛΠΝΟ απευθυνθήκαμε τόσο προφορικά όσο και εγγράφως με το α) σχετικό όπου περιγράφουμε τα γεγονότα σύμφωνα με τα β) και γ) σχετικά αναφέροντας ότι η υπηρεσία μας είναι σε επιφυλακή ώστε να εντοπιστεί το συγκεκριμένο άτομο για να ολοκληρώσει την εξέταση. Επίσης σχεδιάζαμε αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην περιοχή για τις παράνομα εκδιδόμενες προκειμένου να αποτρέψουμε τη δημιουργία της αναφερόμενης αγοράς.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ απαντώντας με το δ) σχετικό έγγραφο διαβιβάζοντας ουσιαστικά την γνωμοδότηση επί του θέματος (ΓΝΜΔ 1180/15 του κ. Πολίτη Νομικού Συμβούλου του ΚΕΕΛΠΝΟ) η οποία  έχει ως ακολούθως:

  1. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, δεν απαγορεύεται να είναι κάποιος/α εκδιδόμενο άτομο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι α. είναι ενήλικο, β. γίνεται με τη βούληση του, γ. έχει λάβει άδεια από τις δημόσιες αρχές, δ. εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  2734/1999( ΦΕΚ Α΄ 161/5.5.1999) και την Υ.Α. Β1/οικ.660/10.2.2000(ΦΕΚ Β’ 198/22.2.2000) «περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας του ιατρικού ελέγχου των με αμοιβή εκδιδομένων προσώπων».
  2. Πάντοτε , η συναίνεση για εξέταση HIV πρέπει να λαμβάνεται από το άτομο μετά από πλήρη ενημέρωση.
  3. Το αδίκημα των ως άνω εκδιδομένων προσώπων συνίσταται στην παραβίαση των διατάξεων του Ν.2734/1999 και στο ότι εκδίδονταν χωρίς να έχουν λάβει τη νόμιμη άδεια από τις αρχές.
  4. Το γεγονός της HIV οροθετικότητας του ενός εκ των άνω προσώπων, το οποίο μπορεί κα να μην γνώριζε, δεν έχει κατά τη γνώμη μας ποινική αξιολόγηση.
  5. Προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις, ποινικές και διοικητικές(ιδίως άρθρα 5, 6 Ν.2734/1999) για τα πρόσωπα που εκδίδονται χωρίς να λάβουν νόμιμη άδεια από τις αρχές.
  6. Θα πρέπει να ελεγχθεί ιδίως αν τα εν λόγω πρόσωπα είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking)(ΠΚ 323 Α, άρθρο 1 Ν.3064/2002 , άρθρο 2 παρ.4 Ν.3625/2007, άρθρο 2 παρ.4 Ν.3875/2010. άρθρο 40 Ν.3984/2011, άρθρο 2 παρ. 3,4 Ν.4198/2013, βλ. και ΠΚ 351 ιδίως παρ.4 περ.γ’), οπότε θα πρέπει τύχουν της υποστήριξης που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία στους δράστες.
  7. Πάντοτε θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση του πληθυσμού και ιδίως του σεξουαλικά ενεργού, ώστε πάντοτε να χρησιμοποιούν προφυλακτικό μιας χρήσης σε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, αλλά πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για πρόσωπα που εκδίδονται επ’ αμοιβή.

Ύστερα από τα ανωτέρω αντιλαμβάνεσθε ότι η Υπηρεσία μας είχε ήδη δραστηριοποιηθεί  και πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους στα πλαίσια της αρμοδιότητας που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, είναι δε σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέμβει εκ νέου από κοινού με τις συναρμόδιες για το θέμα αρχές, παρά τις όποιες αντιδράσεις.

                                                                  Ε.Π.

   Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                                               Καραμαρίτης Νικόλαος