ΙΣΡ : «Έναρξη για δήλωση προσωπικού Ιατρού»

Αγαπητοί συμπολίτες,
Σας ενημερώνουμε ότι από την 1ηΣεπτεμβρίου 2022 αρχίζει η διαδικασία εγγραφής των πολιτών οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους στον προσωπικό γιατρό και στην περιοχή
μας (με ένα μήνα καθυστέρηση από την υπόλοιπη Ελλάδα).
Η εγγραφή σε προσωπικό γιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω της
πλατφόρμας εγγραφής πολιτών (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p), είτε από το διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της Π.Φ.Υ (Κέντρα Υγείας –
Περιφερειακά Ιατρεία), ή τους συμβεβλημένους προσωπικούς ιατρούς με τον ΕΟΠΥΥ.
Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό (την περίοδο 2018-2019)
λογίζονται ως εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό με όλα τα σχετικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις και δεν απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.
Από όσα έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση από την 1ηΟκτωβρίου 2022 θα ισχύσει πρόσθετη
συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη όταν αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος
σε προσωπικό γιατρό κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου.
Το ίδιο θα ισχύει και για τις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και
πράξεις καθώς και στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές του ΕΟΠΥΥ.
Επιπρόσθετα, αν και μέχρι την 1ηΙανουαρίου 2023 δεν έχει δηλώσει ο πολίτης προσωπικό ιατρό
τότε τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 10% επιπλέον της πρόσθετης συμμετοχής,
ανερχόμενα στο 20% επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.
Η ίδια επιβάρυνση θα ενεργοποιείται και για εξετάσεις και νοσήλια από τις αρχές του 2023.

Pin It on Pinterest

Share This