Υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο `ΞΥΝΗ΄ προσφέρει τη δυνατότητα 7 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικά κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια παρέχεται :

 Μία ( 1 ) πλήρης – τριετής – υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.

 Μία ( 1 ) πλήρης – διετής – υποτροφία στο Ι. ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.

 Πέντε ( 5 ) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1 ), επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι. (απευθύνεται και σε αποφοίτους Γυμνασίου)

Η έντυπη αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων χορηγούνται από το site της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

http://www.pnai.gov/Arthro.aspx?a=6553

Πληροφορίες στη  Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –   Τηλ. 22413 64705

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 27/10/2015

Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  , προκειμένου να γίνει μοριοδότηση από επιτροπή που θα συσταθεί.

Υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα

Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :

  1. Τίτλος Σπουδών
  2. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότηταςή του Διαβατηρίου.
  3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
  4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος

   (οικονομικό έτος 2015 ).

  1. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων(πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117.

ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406.

Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600.

Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779.

www.iek-xini.edu.gr, www.medcollege.edu.gr, www.keasxini.edu.gr                                                      

 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Pin It on Pinterest

Share This