Ημερίδα με θέμα της Δημόσιες Συμβάσεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα της Δημόσιες Συμβάσεις, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Καραγιάννης» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και ώρα 09 – 13.00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00 – 9.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

9.30 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Περιφερειάρχης νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος

9.45-10.15 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Γεώργιος Καταπόδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Μιχαήλ Εκατομμάτης

10.15-11.15 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ν. 4412/16 / ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ κατά ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Γιώργος Κυρίτσης Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών,

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.15-12.15 βήματα σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών / γενικών υππηρεσιών κατά τον ν.4412/2016, Αντώνης Νίκας , Γραφείο Προέδρου ΕΑΑΔΗΣΥ

   • ΚΑΤΩΤΑ ΟΡΙΑ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
   • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
   • ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
   • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.15-13.00 Συζήτηση