Μίκα Ιατρίδη: “Βελτιώστε τη ρύθμιση για τα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών” – Κατάθεση τροπολογίας

Προσθήκη-Τροπολογία σχετικά με την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς κατέθεσε η βουλευτής Δωδεκανήσου, Μίκα Ιατρίδη μαζί με τους 14 βουλευτές-μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία προτείνονται τροποποιήσεις και προσθήκη διατάξεων στην υπ’ αριθμ. 1955/112/3.11.2014 Προσθήκη-Τροπολογία με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων».

Διότι αν η τροπολογία της Κυβέρνησης παραμείνει ως έχει και δεν γίνουν δεκτές οι ουσιαστικές βελτιώσεις που προτείνονται με την παρούσα Προσθήκη-Τροπολογία, είναι σαφές ότι μόνο ένα ελάχιστο μέρος των 160.000 μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών θα υπαχθούν τελικώς στη ρύθμιση.

 Συγκεκριμένα, η Προσθήκη-Τροπολογία αφορά στα εξής θέματα:

Α. Την απαλοιφή του αόριστου όρου «βιώσιμων» όσον αφορά στις μικρές επιχειρήσεις, ο οποίος αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αυθαιρεσίες στις Τράπεζες αλλά και για ρουσφετολογικές παρεμβάσεις.

 Β. Την αντιμετώπιση της δυσμένειας που δημιουργεί στις επιχειρήσεις ο υπολογισμός με τις προ κρίσης αντικειμενικές αξίες, με την αντικατάσταση του όρου της προτεινόμενης διάταξης που ορίζει πως το συνολικό ποσό που θα παραμείνει για αποπληρωμή μέσω της ρύθμισης θα πρέπει «να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη» από τον όρο «να μην υπερβαίνει το 50% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη».

Διότι, η «καθαρή θέση» κάθε επιχείρησης θα προκύψει, σύμφωνα με την Τροπολογία, από την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των μετόχων, μείον τις υποχρεώσεις. Για τον υπολογισμό των ακινήτων, παραδείγματος χάριν, θα γίνει ο υπολογισμός τους με βάση τις υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι πραγματικές αξίες βρίσκονται κάτω του 50% των σημερινών αντικειμενικών αξιών. Με τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης που προβλέπεται από την εισηγούμενη διάταξη, θα προκύψει πλασματική «καθαρή θέση», επί της οποίας μπορεί να υπολογιστεί το «έως το 75%» της καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μηδενισθούν οι προσδοκίες της επιχείρησης για σοβαρές διαγραφές υποχρεώσεων.

Γ. Την πρόβλεψη διάταξης για την οριστική διαγραφή των ποσών που έχουν προκύψει από ανατοκισμούς, ώστε στη συζήτηση με τις Τράπεζες να παραμείνει προς ρύθμιση μόνο το κεφάλαιο και οι προβλεπόμενοι τόκοι.

Δ. Την πρόβλεψη έκτακτου μηχανισμού δευτεροβάθμιας κρίσης, που θα συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, έτσι ώστε η εφαρμογή του νόμου να γίνει με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο. Συγκεκριμένα, προτείνεται η συγκρότηση τριμελούς Συμβουλίου, στο οποίο θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή η επιχείρηση που δεν έγινε δεκτή να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου.

Στο Συμβούλιο αυτό θα μετέχουν:

  1. Ένας Εφέτης, ο οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου
  2. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της έδρας της Περιφέρειας
  3. Ένας εκπρόσωπος των Τραπεζών, που ορίζεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ε. Την πρόβλεψη διάταξης για τις επιχειρήσεις που θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους με τις τράπεζες, που θα αναστέλλει για δύο χρόνια όλα τα δυσμενή στοιχεία, που τηρούνται στον «Τειρεσία» και στις Τράπεζες. Μετά την πάροδο των δύο ετών και αφού δεν έχει προκύψει νέο δυσμενές στοιχείο, αυτά θα διαγράφονται οριστικά. Επίσης, ταυτόχρονα με την αναστολή των δύο ετών για τα δυσμενή στοιχεία, παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές πλήρη πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α), β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ)».

«Τροποποιήσεις και προσθήκη διατάξεων στην υπ’αριθμ. 1955/112/3.11.2014 Προσθήκη-Τροπολογία με θέμα ‘Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων’»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1 παρ. 1

Η έννοια της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης είναι πολύ σύνθετη και ταυτόχρονα και η αόριστη επίκλησή της την καθιστά εν πολλοίς υποκειμενική και εξ αυτού ανασταλτική! Με ποια επιστημονικά και αντικειμενικά για τον επιχειρηματικό κόσμο κριτήρια ορίζεται η βιωσιμότητα; Το σημαντικότερο είναι ότι εν μέσω μιας γενικευμένης κρίσης, η οποία έχει πλήξει το σύνολο όχι μόνο των μικρών αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων, οι βιώσιμες επιχειρήσεις δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν. Όταν μάλιστα και οι ίδιες οι Τράπεζες που καλούνται από τον παρόντα νόμο να πιστοποιήσουν την όποια βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, είναι και οι ίδιες βιώσιμες μόνο λαμβάνοντας συνεχώς κρατικές ενισχύσεις μέσω της επανακεφαλαιοποίησης.

Συνεπώς, η ρητή αναφορά του αόριστου όρου «βιώσιμων» μικρών επιχειρήσεων, το πιθανότερο είναι να οδηγήσει με αυθαίρετες αξιολογήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες, στην εξαίρεση από την ρύθμιση εν τέλει του μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων αυτών. Ο αόριστος αυτός όρος αφήνει ανοιχτή την πόρτα για αυθαιρεσίες στις Τράπεζες αλλά και για ρουσφετολογικές παρεμβάσεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί.

Άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ΄2, υποπερ. i και ii

Μεγάλη σημασία για την βιωσιμότητα εν τέλει μιας επιχείρησης, μετά την υπαγωγή της στις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει το συνολικό ύψος των διαγράφων που θα προκύψουν (κεφάλαιο – τόκοι – προσαυξήσεις).

Αυτό θα επιτρέψει την επαναενεργοποίηση στην αγορά χιλιάδων επιχειρήσεων που θα ελαφρυνθούν από το βάρος υποχρεώσεων, με ευεργετικές επιπτώσεις στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην παράγραφο 2, περίπτωση ζ΄2, i και ii καθορίζεται το συνολικό ύψος των διαγραφών απαιτήσεων των Τραπεζών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα:

– Το συνολικό ποσό καθορίζεται έως 500.000 ευρώ.

– Έως το 50% των συνολικών απαιτήσεων.

– Το συνολικό ποσό που θα παραμείνει για αποπληρωμή μέσω της ρύθμισης να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη.

Η «καθαρή θέση» κάθε επιχείρησης θα προκύψει, σύμφωνα με την παρ.2, περ. ε από την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και των μετόχων, μείον τις υποχρεώσεις.

Για τον υπολογισμό των ακινήτων, παραδείγματος χάριν, θα γίνει ο υπολογισμός τους με βάση τις υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες. Είναι γνωστό ότι οι πραγματικές αξίες βρίσκονται κάτω του 50% των σημερινών αντικειμενικών αξιών. Με τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης που προβλέπεται από την εισηγούμενη διάταξη, θα προκύψει πλασματική «καθαρή θέση», επί της οποίας μπορεί να υπολογιστεί το «έως το 75%» της καθαρής περιουσιακής θέσης της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μηδενισθούν οι προσδοκίες της επιχείρησης για σοβαρές διαγραφές υποχρεώσεων, αφού ο υπολογισμός θα γίνει με τις προ κρίσης αντικειμενικές αξίες.

Άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ΄2, υποπερ. iii

Πέραν των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την παρούσα Προσθήκη-Τροπολογία για διαγραφές μέρους κεφαλαίου και τόκων, πρέπει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και ρητή διάταξη να προβλέπεται ότι διαγράφονται οριστικά τα ποσά που έχουν προκύψει από ανατοκισμούς. Άρα στη συζήτηση με τις Τράπεζες προς ρύθμιση θα παραμείνει μόνο το κεφάλαιο και οι προβλεπόμενοι τόκοι. Άλλωστε αυτό υπάρχει ως μία καταχρηστική πολιτική των τραπεζών απέναντι στους δανειολήπτες. Η διαγραφή αυτή θα εναρμονίσει τον νόμο με την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 2 παρ.4

Η εφαρμογή του Νόμου αν γίνει με αποκλειστική ευθύνη των Τραπεζών, είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε απόλυτη καταστρατήγησή του.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί ένας έκτακτος μηχανισμός, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, ώστε να γίνει η εφαρμογή του με όσο το δυνατό πιο αντικειμενικό τρόπο. Συγκεκριμένα, να συγκροτηθεί ένα τριμελές Συμβούλιο, στο οποίο θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή η επιχείρηση που δεν έγινε δεκτή να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου.

Στο Συμβούλιο αυτό θα μετέχουν:

  1. Ένας Εφέτης, ο οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου
  2. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της έδρας της Περιφέρειας
  3. Ένας εκπρόσωπος των Τραπεζών, που ορίζεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Άρθρο …

Είναι σαφές ότι η ρύθμιση των υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες, στην όποια έκταση γίνει εντέλει με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν αρκεί από μόνη της για την επαναδραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων στην αγορά.

Θα πρέπει να προβλεφθούν άμεσα μέτρα επιστροφής στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΘΗΚΗ

Άρθρο 1 παρ. 1

Να αφαιρεθεί από την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 της Προσθήκης-Τροπολογίας ως αόριστη η αναφορά του όρου «βιώσιμων» μικρών επιχειρήσεων.

Άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ΄2, υποπερ. ii

Στην υποπερ. ii της περ. ζ΄2 της παρ. 2 του άρθρου 1 της Προσθήκης-Τροπολογίας ο όρος «να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη» να τροποποιηθεί με τον όρο «να μην υπερβαίνει το 50% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη».

Άρθρο 1 παρ. 2 περ. ζ΄2, υποπερ. iii

Στην περ. ζ΄2 της παρ. 2 του άρθρου 1 της Προσθήκης-Τροπολογίας προστίθεται υποπερίπτωση iii ως εξής:

«Τα συνολικά ποσά που έχουν προκύψει από κάθε είδους ανατοκισμό διαγράφονται οριστικά».

Άρθρο 2 παρ.4

Η παρ. 4 του άρθρου 2 παραμένει ως έχει και αναριθμείται σε παρ. 4, περ. α και στο τέλος αυτής προστίθενται και περιπτώσεις β και γ ως εξής:

«β) Συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας Συμβούλιο εφαρμογής του παρόντος νόμου. Στο Συμβούλιο αυτό μετέχουν:

  1. Ένας Εφέτης, ο οποίος θα προεδρεύει του Συμβουλίου
  2. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, της έδρας της Περιφέρειας
  3. Ένας εκπρόσωπος των Τραπεζών, που ορίζεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

 

γ) Η επιχείρηση που δεν έγινε δεκτή να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προσφυγή στο ως άνω Συμβούλιο. Η απόφαση του Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τους χρηματοδοτικούς φορείς».

Άρθρο …

Στο άρθρο … προστίθεται νέα διάταξη, ως εξής:

«Για τις επιχειρήσεις που θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους με τις τράπεζες:

α. Αναστέλλονται για δύο χρόνια όλα τα δυσμενή στοιχεία, που τηρούνται στον «Τειρεσία» και στις Τράπεζες.

β. Μετά την πάροδο των δύο ετών και αφού δεν έχει προκύψει νέο δυσμενές στοιχείο, αυτά διαγράφονται οριστικά.

γ. Ταυτόχρονα με την αναστολή των δύο ετών για τα δυσμενή στοιχεία, παρέχεται στις επιχειρήσεις αυτές πλήρη πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες».

Pin It on Pinterest