Επιχειρησιακό Σχέδιο για Ολοκληρωμένη Αειφόρο Ανάπτυξη της Ευαίσθητης Νησιώτικης Περιοχής της Σύμης


Η μικρονησιωτική Ελλάδα αποτελεί κλειδί ύπαρξης της χώρας μας από κάθε πλευρά εθνικής κυριαρχίας, περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, ανόθευτων παραδόσεων.

Η μικρή σχετικά κλίμακα και η εξαιρετικά ευρεία διαφοροποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η ιδιόμορφη αντίληψη και συμπεριφορά του πληθυσμού σε σχέση με το χώρο, αλλά και η ιδιότητά των νησιών ως δεξαμενής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς διαμορφώνουν μια ιδιότυπη δυναμική και περιπλοκότητα των σχέσεων του νησιωτικού πληθυσμού με τη θάλασσα, αλλά και τους φυσικούς πόρους, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κινητήρια δύναμη για μια τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα της σπάνιας βιοποικιλότητας των μικρών νησιών του Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι και η Σύμη εκλαμβάνεται συχνά ως εμπόδιο στην ανάπτυξη, είναι ακόμη πιο σημαντικό να αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία στρέφεται στη σύνδεση των ζητημάτων προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας με την υγιή, καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ώστε να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για μια ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, με θετική οικονομική προοπτική και νέες θέσεις εργασίας σε όφελος του νησιού μας..

Η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού στόχου θα στηρίζεται στην συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων -με ιδιαίτερη ενεργοποίηση του δυναμικού της νέας γενιάς- που θα αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δομές για την δυναμική βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, της τοπικής παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης υψηλής ποιότητας προϊόντων, αλλά και της παροχής σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών. Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, έργα, αλλά και εκπαίδευση επιχειρείται η άρση υπαρκτών εμποδίων και περιορισμών, που αντιμετωπίζει ο τόπος μας , όπως η γεωγραφική απομόνωση και η σχεδόν παντελής έλλειψη υποδομών που εντείνουν το αυξημένο κόστος στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, η φυσική ασυνέχεια του γεωγραφικού χώρου που δημιουργεί προβλήματα στη συνεκτικότητα, στη λειτουργία και στην ολοκλήρωση (με την έννοια της ενσωμάτωσης των επιμέρους μονάδων-συστημάτων) του οικονομικού και του κοινωνικού χώρου, η μικρή έκταση που συνεπάγεται περιορισμό στους φυσικούς πόρους και έλλειψη ενδοχώρας και καθιστά εύθραυστη την περιβαλλοντική ισορροπία και αναγκαία την περιβαλλοντική διαχείριση.

Με κινητήρια δύναμη δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας θα διαμορφωθούν καινοτόμες αναπτυξιακές ευκαιρίες σε σχέση με επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, που θα βασίζονται σε βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, βιώσιμες πρακτικές γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας που θα αποφέρουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Έτσι, θα επιτευχθεί εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές και κυρίως σε επαρκή και χαμηλού κόστους μέσα μαζικής μεταφοράς 

Η επεξεργασία της πρότασης βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ωριμότητας

Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά όπως και η δυναμική που θα αναπτυχθεί, η οποία θα οδηγήσει σε μια συνεχή διαδικασία αλλαγής στάσης ζωής και κουλτούρας των νέων ανθρώπων στα ζητήματα ανάπτυξης. Η πρόταση τέλος φιλοδοξεί επίσης να λειτουργήσει καταλυτικά στην δρομολόγηση ριζικών δομικών αλλαγών στα ζητήματα ανάπτυξης και νοοτροπιών, παρέχοντας έναν Οδικό Χάρτη – Σχέδιο Στρατηγικής και Δράσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των φυσικών πόρων και της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές που υποστηρίζουν τις κοινοτικές πολιτικές. 

Αντικείμενα προτεραιότητας αποτελούν παράλληλα και τα ζητήματα της αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω της διεύρυνσης και επίτευξης συνεργειών με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και εντατικών και καινοτόμων δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών. Τέλος θέλω να τονίσω ότι το πρόγραμμα αυτό για το νησί μας θα δώσει ανάσα ανάπτυξης σε πολλούς τομείς. Μία πρόταση ελπίδας κ ανάπτυξης του τόπου μας .

Ηλιας Μ Τσαβαρης

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια