“Ο Όσιος Μελέτιος ο εν Υψενή και η Αγιοποίηση του ” Γράφει η Ηγουμένη Μαριάμ Μοναχή της Ιεράς Μονής

Γράφει για το rodosreport η Ηγουμένη Μαριάμ Μοναχή της Ιεράς Μονής Παναγίας Υψενής στη Λάρδο

«Άγιοι γίνεσθε ότι εγώ Άγιος εἰμί» (Α´ Πέτρ. α´, 16)

 Ἡ ἁγιότητα ἀποτελεῖ δωρεὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος ποὺ δὲν ἔλλειψε ἀπὸ καμιὰ ἐποχὴ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει στὴν πνευματικὰ ἀποδυναμωμένη κοινωνία μας. Οἱ ἅγιοι ἔλαμψαν μὲ τὴν ἀκτινοβολοῦσα ἁγιαστικὴ καὶ θαυματουργική τους χάρη γεννώμενοι «σκεύη ἐκλογῆς» καὶ κοσμώντας τὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς ἐκκλησίας πρὸς δόξαν τοῦ Παναγίου ὁνόματος Τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ «θαυμαστο ν τος γίοις Ατο». Ο ἅγιος δὲν προβάλλει τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, κι ἐνῶ ζεῖ μέσα στὸν κόσμο πολιτεύεται ὡς οὐρανοπολίτης.  Η ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος, ἡ ταπείνωσις , ὁ καθαρμὸς τοῦ νοὸς καὶ τῆς καρδίας ἀπὸ τὰ πάθη ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχὴς καὶ ἀδιάλλειπτος προσευχὴ συγκροτοῦν τὴν ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ ζωὴ τὴν ὁποία ἔζησαν καὶ ζοῦν μόνο οἱ Ἅγιοι γεννώμενοι ξένοι καὶ παρεπίδημοι γιὰ αὐτὸν τόν κόσμο ὑπεράνω τοῦ ὁποίου ὑψώθηκαν. Εἰς τὴν τάξη αὐτὴ τῶν Άγίων Πάτερων ἀνήκει καὶ ὁ νεοκαταταγής εἷς τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας  Ἅγιος Μελέτιος ὁ ἐν Ὑψενὴ τῆς Ρόδου.

Ο  Όσιος Μελέτιος γεννήθηκε στὸ χωριὸ Λάρδος τῆς Ρόδου, στά τέλη τού 18ου αἵ. καὶ κατά τό Ἅγιο βάπτισμα ἕλαβε τό ὅνομα  Ἐμμανουήλ. Ἀπό  τήν  βρεφική του ἡλικία φάνηκε ὁ  πόθος του γιά τήν  τήρησι τῶν Θείων ἐντολῶν, ἀφού ἀρνούνταν νά θηλάσει  τήν Τετάρτη και  τήν  Παρασκευῆ.

Ἐκ νεότητος  ἀγάπησε τήν  ἁρετή  τῆς σωφροσύνης, τῆς ἐγκρατείας καί τῆς ταπεινώσεως, προσελκύοντας κάτ΄ αὐτόν τόν τρόπο τήν  Θείαν Χάριν.  Σέ μία  ἀπό τίς νυκτερινές του προσευχὲς εἶδε «φώς ἱλαρόν» νά  κατέρχεται  ἀπό  τόν οὐρανό  και να παρεμένει πάνω στην ρίζα μιάς αἰωνόβιας  ἐλιᾶς. Ἐκεί, βρῆκε τήν πάνσεπτον Εἰκόνα  Τῆς Παναγίας Ὑψενῆς.

Προσευχόμενος  ἔλαβε  ἀπό  Ἐκείνην πληροφορία,  ὅτι στόν  τόπο ὅπου βρέθηκε ἡ  Ἱερά  Εικόνα Της θά οἰκοδομήσει ναό  ἐπ΄ὀνόματίimages της.  Ὁ  νεαρός Ἐμμανουήλ,  ἀνέθεσε «τν πάσαν ἐλπίδαν του» στή Μητέρα τοῦ Κυρίου μας καί  ἐκείνη  ὡς   ταχινή βοήθεια, τοῦ  φανέρωσε σέ νυκτερινό ὅραμα τό σημεῖο στο ὁποίο θά ἔβρισκε τούς ἀναγκαίους πόρους, προκειμένου νά φέρει σέ  πέρας τό ἔργο πού τοῦ ἀνέθεσε. Ἐγκαταστάθηκε τότε  στη κατεστραμμένη Μονὴ του Ύψους ἀφιερώνοντας ἐξ ὁλοκλήρου τὸν ἑαυτό του στὴν ἰσάγγελο πολιτεία και κατέστη δοχεῖον τῆς χάριτος καί ὑπουργός τῆς Θεομήτορος.

Ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ρόδου  Ἁγάπιο χειροτονηθήθηκε πρεσβύτερος καί  Ἡγούμενος στήν  Ἱερά Μονή Ὑψενῆς.  Ο ἀφανὴς φωστήρας τῆς Ρόδου ἐπεθύμησε τὴν σκληραγωγία, τὸν κόπο καὶ τὸ « κθ΄μέραν ποθνήσκειν» ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ πλησίον. Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες του  ἀπέκτησε τόση παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,  ὥστε νά ἐκδιώκει τά πονηρά πνεύματα πού  κυρίευαν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.  Ἀπό ἀγάπη  γιά  τόν  ἄνθρωπο στράφηκε πρὸς τούς ὑπόδουλους χριστιανούς, αναλαμβάνοντας ἔργο ἱεραποστολικό καί ἐθνικό.  Γύριζε στὰ χωριὰ ὀργώνοντας μὲ τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ τὴ χέρσα γῆ τῆς καρδιᾶς, ἐξομολογοῦσε,  ἐνεθάρρυνε  καὶ καθοδηγοῦσε. Στήριζε τοὺς κλονισμένους, ἔτρεφε τοὺς πεινασμένους καὶ θεράπευε τοὺς ἀσθενεῖς. Ὑπήρξε φρουρός καὶ ἄγρυπνος ποιμένας τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ,  ζηλωτὴς τῶν πατρικῶν παραδόσεων  και φλογερός κήρυκας τῆς ἀληθείας. Ὠς ἄλλος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, φρόντιζε νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ ὀρθόδοξος πίστις διότι χωρίς  ὀρθόδοξο πίστι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει γνήσια χριστιανικὴ ζωή.  Ἡ ἀταλάντευτος στάσις Του στό ζήτημα τῶν μεικτῶν γάμων  δημιουργοῦσε ἐμπόδια στά σχέδια τῶν Τούρκων καὶ προκάλεσε τόν   φθόνο τους. Συγκεκριμένα , μετὰ ἀπὸ παρακίνηση τοῦ Ὁσίου Μελετίου, ὁ ἐπίτροπος τῆς Λάρδου ἐπέπληξε τὴν ἀδερφή του γιὰ τὴν ἄνομη σχέση της μὲ τοὺς ζαπτιέδες τῆς Λίνδου.  Ἑκτοτε αὐτοί  ἔψαχναν  εὐκαιρία γιά να τόν σκοτώσουν. Ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν κατέστη δυνατόν, ὁ μισόκαλος  τούς ὁδήγησε στὴν συκοφαντία.   Ἕνας  Τοῦρκος διέφθειρε καί κατέστησε ἔγκυο μία χωριανή ὀνόματι Πελαγία,  ἠ οποία  ἕπασχε ἀπὸ νοητικὴ στέρησι.   Στα ipseni-moniπρώτα σημάδια τής ἐγκυμοσύνης της, πείσθηκε ἀπό  τους Τούρκους νά  ὀμολογήσει ψευδώς  ὅτι  ὑπεύθυνος γιά την ἐγκυμοσύνη της  ἡταν  ὁ  παπά-Μελέτιος.  Ἡ  κατηγορία αὐτή  γνωστοποιήθηκε καί στον τότε Μητροπολίτη Ρόδου κ. Συνέσιο, ὀ οποίος ὑποχρεώθηκε νά  τον καλέσει σέ ἀπολογία.  Ὑποτασσόμενος ὁ Ἅγιος στήν Θεῖα βούλησι ,ὑπέμεινε μέ  ταπείνωσι  και  ἀνεξικακία τήν συκοφαντία μετατρέποντας την   σέ ἄγια ἀνάβασι πρὸς τόν Βασιλέα  τῶν  Οὐρανῶν.  Ὁ  Ὅσιος  Μελέτιος, μή μπορώντας νά  ἀντέξει τό τραῦμα τῆς ψυχῆς Του, ἐξέπνευσε  ἐνώπιον τοῦ Μητροπολίτου καί ἀπεκαλύφθη ἀμέσως πώς τό μυρίπνοον ἄνθος τῆς ἀπαθείας, δὲν μποροῦσε νά ἔχει διαπράξει την ἀμαρτία γιά  τήν ὁποία ἀδίκως εἶχε συκοφαντηθεῖ . Παρέδωσε τὴν μακαρίαν  ψυχήν Του στόν  Κύριον «ὄν ἡγάπα και ἐπεπόθει».  Κατά τὴν ἀνακομιδή τῶν  ἱερῶν λειψάνων Του, ἄρρητος εὐωδία  ἐξεχύθει μαρτυρώντας τὴν χάριν τήν  ὁποίαν ἔλαβε ὁ Ὅσιος.  Ἡ χαριτόβρυτος ἱερά κάρα τοῦ Ἁγίου Μελετίου φυλάσσεται σήμερον στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ὑψενῆς.

 Περίπου 200 ἔτη μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμησί τοῦ Ἁγίου ἡ ἁγιοτόκος Ρόδος  σεμνύνεται  για ἕναν ἀκόμη γνήσιο τέκνο της, καυχᾶται γιὰ ἕναν ἀκόμη ἅγιο, τὸν Μελέτιον τὸν ἐν Ὑψενὴ τῆς Ρόδου ἀφοῦ ἐγενήθη, ἔζησε καὶ ἐκοιμήθη στὸν τόπο μας.  Ἑφθασε πλέον τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ἠ  Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ Αὐτόν  Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, τὴν 27ην Νοεμβρίου 2013, ἐπισήμως Τὸν κατέταξε στὸ χορὸ τῶν ἐν ἀσκήσει διαλλαμψάντων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐφέτος, κατὰ τὸν ἐορτασμό  της μνήμης τοῦ Ἁγίου Μελετίου, τὴν 12ην Φεβρουαρίου 2014, θὰ γίνουν οἱ τριήμερες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ἐξ ΄ ἀφορμῆς τῆς ἀποφάσεως της  ἁγιοκατατάξεώς Του.

Εἴθε ὁ ἔνθερμος ἀντιλήπτωρ τῶν πτωχῶν καὶ τῶν κατατρεγμένων Ἅγιος Μελέτιος νὰ ὁδηγήσει τον καθένα μας στὴν ὁρθή πορεία  γιὰ τὴν ἁγιότητα , νὰ μᾶς διδάξει καὶ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει μὲ τὸν ἀσκητικὸ καὶ ἔνθεο βίο του.

 rodosreport.gr

Pin It on Pinterest