Δείτε τα κριτήρια και τα ποσά για το νέο επίδομα παιδιού

Αλλαγές έρχονται στα νέα οικογενειακά επιδόματα. Το νέο επίδομα παιδιού ήρθε και θα είναι ενιαίο για όλες τις οικογένειες με παιδιά, ενώ θα αυξάνεται ή θα μειώνεται ανάλογα με τα τέκνα και το εισόδημα. Περίπου 65.000 οικογένειες θα ζημιωθούν από τους «κόφτες», ενώ πιο ευνοημένοι θα αποδειχθούν οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.

Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι θα δουν στους λογαριασμούς τους σημαντικές μειώσεις, ακόμη και μέχρι 45%. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως 6.000 ευρώ, από 6.001 ευρώ έως δέκα χιλιάδες 10.000 ευρώ, και από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

α) 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για τη δεύτερη κατηγορία:

α) 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου

Για την τρίτη κατηγορία:

α) 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο

β) επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο

γ) επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ποιοι επωφελούνται:

1. οικογένειες με ένα παιδί και εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ

2. οικογένειες με δύο παιδιά και εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ

3. τρίτεκνοι με εισοδήματα έως 13.500 ευρώ

4. τετράτεκνοι με εισοδήματα έως 15.000 ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποιοι ζημιώνονται:

1. οικογένειες με ένα παιδί και εισοδήματα από 26.260 ευρώ και άνω

2. οικογένειες με δύο παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ

3. τρίτεκνοι με εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ

4. πολύτεκνοι με 4 παιδιά και εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κν.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων.

Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται, (α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα γεννημένα, μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της αίτησης (β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, (γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή της παρ. 8 του παρόντος, για φοιτητές ή σπουδαστές. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από 01.01.2018.

Pin It on Pinterest

Share This