Δημόσια διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ρόδου

Στις 24.07.2015 τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.). Σ’ αυτό προβλέπεται η εκπόνηση και εφαρμογή από όλους τους Δήμους Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδιασμών (ΠΕ.Σ.Δ.Α).
Ο Δήμος Ρόδου στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων προχώρησε, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπ’ αριθμ. 176/2015), στη συγκρότηση ομάδας έργου για τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά την διαδικασία εκπόνησης-κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (υπ’ αριθμ. απόφαση 504/2015).
Το παρόν σχέδιο το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και τέλος στοχευόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Πριν την οριστικοποίηση και έγκριση του Τ.Σ.Δ από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος Ρόδου προχωράει σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr
Προσκαλούνται οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση chgamvroudis@rhodes.gr μέχρι την Δευτέρα 21/12/2015.

Pin It on Pinterest

Share This