Δημοπρατείται από την Περιφέρεια η επέκταση της αποβάθρας του λιμανιού των Λειψών, προϋπολογισμού 1,14 εκ. ευρώ

Ένα ακόμη έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, παρότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους μικρούς, νησιωτικούς δήμους

——————————————————————————————

Ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους των Λειψών είναι το έργο της επέκτασης της αποβάθρας του λιμανιού του νησιού, το οποίο δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για ένα ακόμα από τα εκατοντάδες έργα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά που στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια, ανέλαβε να το υλοποιήσει, παρά το γεγονός ότι είναι η πλέον υποστελεχωμένη Περιφέρεια της χώρας.

Ένα έργο προϋπολογισμού 1,14 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αλιεία & Θάλασσα” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών”, προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.140.000,00 ευρώ (απαλλασσομένου του ΦΠΑ).

Το  αντικείμενο  του  έργου, συνίσταται στην κατασκευή νέου κρηπιδώματος , μήκους 325 μέτρων, το οποίο θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα υδροληψίας και ρευματοδότησης για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των σκαφών. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή πλήρους δικτύου πυρασφάλειας καθώς και ο εξοπλισμός του λιμένα με κρίκους, δέστρες και προσκρουστήρες.

Η προθεσμία εκτέλεσής του είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο.


 Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στη Ρόδο, στις 23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Pin It on Pinterest