Ανοιχτές διαλέξεις απο την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ
∆ Η Μ Ο Σ  Ρ Ο ∆ Ο Υ
Σ Χ Ο Λ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ
Β’ κύκλος : Γενικές Έννοιες – Τοπικές Σημασίες
4 ο έτος
Π ρ ό σ κ λ η σ η
Λογοτεχνία και Θέατρο
– “Η λεπτή σάτιρα και ειρωνεία της
βρετανικής αποικιοκρατίας και του
επιπολιτισμού στον ‘Βαρνάβα
Καλοστέφανο’ του Γιώργου Σεφέρη”
Λουΐζα Χριστοδουλίδου,
Χριστοδουλίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια του Π.Τ.∆.Ε.
– ” Γυναίκα και Πολιτική στο Θέατρο για
Παιδιά και Νέους “
Μαρία Κλαδάκη,
Λέκτορας Π.Τ.∆
∆.Ε.- Συζήτηση
Τ ό π ο ς :ΑΚΤΑΙΟΝ
Η μ έ ρ α :Σάββατο 3 Μαΐου 2014
Ώ ρ α : 19: :30μμ.
Ελεύθερη είσοδος

Pin It on Pinterest