Διαγωνισμός για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ΑΗΣ Σορωνής

Η ΔΕΗ έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για τα σχετικά έργα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2022.

Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, ο ανάδοχος καλείται να λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, με τα έργα να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Κτίριο 1002 – «ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ» 

– Κτίριο 1003 – «ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» 

– Κτίρια 1004.1, 1004.2, 1004.3 – «ΕΛΑΙΟΠΑΓΙΔΕΣ» 

– Κτίριο 1005 – «ΚΑΛΥΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ» 

– Επισκευή και συντήρηση τμήματος του καναλιού απαγωγής 

– Κτίριο 1007 – «ΛΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ 4» 

– Ηλεκτρική εγκατάσταση στο κτίριο 1002 και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο 

– Επισκευές και Χρωματισμοί Κτιρίου γραφείων ΚΜΕΕΕ 

– Ανακατασκευή υπαρχόντων εξωτερικών δικτύων, αν απαιτηθεί, σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ. 

– Κατάργηση του δικτύου της υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, κλάδοι του οποίου βρίσκονταν στην περιοχή του κτιρίου 1002 και κατασκευή δικτύου διάθεσης των επεξεργασμένων βιολογικών αποβλήτων μέσω του καναλιού απαγωγής θαλασσινού νερού 

– Αποκατάσταση οποιασδήποτε παρέμβασης γίνει, μετά από έγκριση της ΔΕΗ, υπάρχουσες κατασκευές ή έργα υποδομής ή υφιστάμενα δίκτυα, η οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή του παρόντος Έργου. 

– Αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί με υπαιτιότητα του Αναδόχου σε υπάρχουσες κατασκευές, κτίρια και έργα υποδομής ή σε έργα που θα εκτελούνται από άλλους Αναδόχους. 

– Όλα τα υπόλοιπα έργα που τυχόν απαιτούνται για την πλήρη και άρτια κατασκευή και λειτουργία του Έργου. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου στο πλαίσιο της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που θα απαιτηθούν για την πλήρη, άρτια, ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε €380.000 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).