Αύξηση χρηματοδότησης της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Καλύπτεται η λειτουργία του Ξενώνα μέχρι τις 31.12.2023

Την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης , Γιώργος Χατζημάρκος, με την οποία καλύπτεται η λειτουργία του Ξενώνα μέχρι το τέλος του 2023.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την 3η τροποποίηση της απόφασης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» σύμφωνα με την οποία, ο προϋπολογισμός της δράσης αυξάνεται από 848.000,00 € σε 1.467.540,00 € και ημερομηνία λήξης ορίζεται η 31.12.2023.

Η Πράξη έχει στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν. Στο πλαίσιο της πράξης αυτής προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα του Δήμου Ρόδου η οποία περιλαμβάνει και την συνέχιση δράσεων υποστήριξης και αρωγής, όπως κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη γυναικών και των παιδιών τους, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και δράσεις δικτύωσης. Ο αριθμός των ωφελουμένων γυναικών ανέρχεται σε 80 άτομα.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.467.540,00 € και είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest