Προσλήψεις 12 αναπληρωτών στο ΙΕΚ Ρόδου και 7 στο ΕΠΑΣ

Με 112 αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς θα ενισχυθεί το υπουργείο Τουρισμού.

Το νέο εκπαιδευτικό προσωπικό θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑ.Σ και των I.E.K., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. Οι νέοι συνεργάτες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

112 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές σχολές

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΙΕΚ Αναβύσσου (άτομα 7), ΙΕΚ Ρόδου (άτομα 12), ΙΕΚ Πελοποννήσου (άτομα επτά), ΙΕΚ Αθηνών (άτομα 4), ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (άτομα 11), ΙΕΚ Θεσσαλονίκης (άτομα 8), ΙΕΚ Κέρκυρας (άτομα 5), ΙΕΚ Γαλαξιδίου (άτομα 6), ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (άτομα 5), ΕΠΑΣ Αναβύσσου (άτομα 7), ΕΠΑΣ Γαλαξιδίου (άτομα 7), ΕΠΑΣ Ηρακλείου Κρήτης (άτομα 7), ΕΠΑΣ Μακεδονίας (άτομα 5), ΕΠΑΣ Θράκης (άτομα 4), ΕΠΑΣ Κέρκυρας (άτομα 5), ΕΠΑΣ Πελοποννήσου (άτομα 5) και τέλος, ΕΠΑΣ Ρόδου (άτομα 7).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ θα πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύονται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ενώ οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΝΠΙΔ, των οποίων τη Διοίκηση ορίζει το δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή συνταξιούχοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και θα καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις ωρομισθίων ή αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο εργασίας που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα για ποινική καταδίκη, υποδικία, απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» στις ΕΠΑ.Σ. ή ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να προσληφθούν. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» χορηγείται από τις κατά τόπους ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ.

Pin It on Pinterest