Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εργασίας εκπαιδευτών στα ΙΕΚ του υπουργείου Παιδείας

Κατατίθενται το διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου

Το διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ του υπουργείου Παιδείας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω διαδικτύου, ενώ όσοι κατέθεσαν ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει ακολούθως να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση, αφού την εκτυπώσουν, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών στο ΙΕΚ που θα επιλέξουν. Η κατάθεση γίνεται από τις 16 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου τις ώρες που ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΙΕΚ.

Μέσω της πρόσκλησης θα καλυφθούν θέσεις εκπαιδευτών για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ∆.ΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους ∆ημόσια ΙΕΚ, καθώς και στις ιστοσελίδες της ΓΓ∆ΒΜ και του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Δικαιολογητικά:

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, δίπλωμα. Ι.Ε.Κ, πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού-Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (πχ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ, 92/51/Ε.Ο.Κ, 99 /42/Ε.Κ, Τομεακές Οδηγίες κλπ). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ Σ.Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ, Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λ.π..) είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ∆Ι.ΚΑΤ.ΣΑ νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ και τον πρώην Ε.Ο.Π.Π, νυν Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π, τον Ο.Ε.Ε.Κ, του Ε.Ο.Π.Π ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη αντιγράφων (Βάση Ν. 4250/2014) των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (Από Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, ∆ικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).

5.
Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου , κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

6. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας ∆.Ο.Υ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος ή

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες , μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

7. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ημοσίου, σε Ν.Π.∆.∆, Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.∆ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 , του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1907, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Διεευκρινίσεις επί της μοριοδότησης

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν. 1599/1986).

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε όλα τα Ι.Ε.Κ της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης που επιλέγουν.

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους εκπαιδευτές που υποβάλλουν την αίτησή τους για την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη.

Pin It on Pinterest