36 θέσεις εργασίας καλλιτεχνικού προσωπικού στη Ρόδο

Ο Δημοτικός Οργανισμός Ρόδου ανακοινώνει προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου και των εργαστηρίων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., μαζί και των παραρτημάτων -αποκεντρωμένων τμημάτων του Δ.Ο.Π.Α.Ρ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ

Καθηγητής κλασικής κιθάρας 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής πιάνου 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής κλασικού βιολιού 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής κρουστών (η μια θέση στο Παράρτημα της πόλης της Ρόδου και η δεύτερη θέση στην Ανατολική πλευρά του νησιού με έδρα την Δημοτική Ενότητα Αφάντου ) 2 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής μουσικής προπαιδείας.( η μια θέση στην πόλη της ρόδου και οι δύο θέσεις στην ανατολική πλευρά του νησιού και η μία θέση στην δυτική πλευρά του νησιού) , 4 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής πνευστών οργάνων. (Κλαρίνο) 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής Ιστορίας Μουσικής ,Μορφολογία, χορωδίας. (Παράρτημα Ανατολικής πλευράς του Νησιού με Έδρες την Δημοτική Ενότητα Αφάντου και την Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου) 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής (Παράρτημα Ανατολικής πλευράς και μια θέση στη Δυτική πλευρά του νησιού ) 2 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής Σαντουριού 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής Λύρας -Λαούτο (μια θέση 2 10 μήνες στην ανατολική πλευρά του νησιού) Καθηγητής κόντρα μπάσου -βιολοντσέλου 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και έντεχνου τραγουδιού 2 10 μήνες ΔΕ Καθηγητής αρμονίου 1 10 μήνες ΔΕ Καθηγητή μπουζουκιού 1 10 μήνες ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δάσκαλος ζωγραφικής (Δύο θέσεις για 4 8 μήνες την πόλη της Ρόδου ,μία θέση για την Ανατολική πλευρά και μία θέση για την Δυτική πλευρά του νησιού) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 1 8 μήνες Δάσκαλός παραδοσιακών χορών 3 8 μήνες (Παράρτημα Ανατολικής και Δυτικής πλευράς του Νησιού), ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Δάσκαλος καλλιτεχνικής κεραμικής ( η 3 8 μήνες μια θέση στην πόλη της Ρόδου , η δεύτερη θέση παράρτημα Ανατολικής πλευράς και η Τρίτη θέση παράρτημα Δυτικής πλευράς της Νήσου Ρόδου) . Δάσκαλος φωτογραφίας . 1 8 μήνες Δάσκαλος Θεατρικών εργαστηρίων (η 2 8 μήνες μια θέση για την ανατολική πλευρά του νησιού και η δεύτερη για την δυτική πλευρά του νησιού) , Δάσκαλος Αγιογραφίας (η μια θέση για 2 8 μήνες την ανατολική πλευρά του νησιού και η δεύτερη για την δυτική πλευρά του νησιού) , Δασκάλους χορού (Διδασκαλία ZUMBA 2 8 μήνες – LATIN).

ΑΙΤΗΣΗ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από 18/11/2015 έως και 27/11/2015 . Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ.» και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο προσωπικού του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., επί της Οδού Διαγοριδών 3 -Ρόδος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8.00 πμ έως και 15.00 μμ Μετά της αίτησης ,συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση : Ι.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα τυπικά προσόντα 2. Τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένοι. 3. Βεβαιώσεις ή δικαιολογητικά σχετικά με εμπειρία στην διδασκαλία . 4. Φωτοαντίγραφο διπλής όψης ταυτότητας . 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται τυχόν άλλη απασχόληση στο Δημόσιο τομέα ,Ο.Τ.Α.,Ν.Π.Δ.Δ. κτλ Τα λοιπά δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους επιλεγόμενους .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης (27/11/2015).Τα δικαιολογητικά μπορούν ν ‘αποσταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους .(σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου).οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από το λινκ http://sites.diavaeia.aov.ar/dopa rodou καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής ,από τα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 2241026385 εσωτερικό 4 ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

www.dikaiologitika.gr

Pin It on Pinterest