24.676€ δίνει ο Χατζημάρκος για επικοινωνιακή διαχείριση του κορωνοιού

Σε Αθηναϊκή εταιρεία «PRECISE STRATEGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», ανέθεσε η Περιφέρεια την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν (λέγε με και κορωνοιό) .

Βέβαια αντίστοιχη κίνηση που έγινε απο τον Δήμο και την Περιφέρεια την περσυνή σαιζόν δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα στην εξέλιξη της.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και αναφέρει τα εξής:


«Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε την ανάθεση στην εταιρεία: “PRECISE STRATEGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ” σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της, για την υλοποίηση εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που θα περιλαμβάνει:

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
• Σύσταση ομάδας διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και διαθεσιμότητα αυτής 24 ώρες το 24ωρο
• Εκτίμηση κινδύνων και δημιουργία πιθανών σεναρίων
• Διαθεσιμότητα των κατάλληλων στελεχών σε συνεχή βάση
• Επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή για συλλογή πληροφοριών, από κοινού αξιολόγηση της κατάστασης και συντονισμός των ενεργειών και της επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ
• Διαρκής εποπτεία του macro & micro media περιβάλλοντος
• Εντοπισμός και παρακολούθηση κρίσιμων ζητημάτων
• Προληπτική αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων
• Προσχεδιασμός και υλοποίηση διαχείρισης της φήμης της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, πρόληψη και χειρισμό κρίσεων / Προληπτική δημοσιότητα – ανάπτυξη εικόνας / επιχειρημάτων

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
• Υποστήριξη αντιμετώπισης κρίσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν
• Ανάπτυξη κατάλληλων μηνυμάτων
• Συγγραφή και επιμέλεια των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και τοποθετήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου προς τα ΜΜΕ ή άλλα κοινά – στόχος
• Επικοινωνία με ΜΜΕ για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων τους και μεταφορά των θέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσων (αποστολή ανακοίνωσης και απαντήσεων του σε ερωτήσεις)
• Προτάσεις ενεργειών – συστάσεις – συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καθημερινή επικοινωνία: τι (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις), πώς (γραπτά, προφορικά), πότε και πόσο συχνά, προς ποιους (δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι, Ο.Τ.Α, κ.ά.)
• Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των ενεργειών, του αποτελέσματος και της δημοσιότητας που προέκυψε κατά τη διαχείριση της κρίσης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Αξιολόγηση του status της δημόσιας εικόνας
• Διατήρηση επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και κοινά – στόχος
• Επαναξιολόγηση και χάραξη εναλλακτικών στρατηγικών και πλάνων δράσης (contingency plans) με βάση το σχέδιο δράσης διαχείρισης της κρίσης
• Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Φήμης: Αποτίμηση επιπτώσεων, Στρατηγική Αποκατάστασης της Φήμης, Σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και υλοποίηση.
Έναντι του ποσού των 24.676,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, φορέας 071, ΚΑΕ 9491.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ