16η Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με 2 θέματα

Σας καλούμε να συμμετέχετε τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 9:00 στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Νόμου 4555/2018, το άρθρο 55 του Ν. 5083/26-1-2024, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 303/2024 με αρ. πρωτ.:30971/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03) καθώς επίσης και τον Νόμο 5056/2023.

για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που ακολουθούν:

Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

  1. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ρόδου ως προς τις θέσεις Προσωπικού, σύμφωνα με τις αποφάσεις Δημάρχου με αρ. 24/2024 και της Γενικής Γραμματέας με αρ. 179/2024 και 515/2024. (Εισήγηση Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου).
  1. Υποβολή αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024 (επί σκοπώ κατάρτισης της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης). (Εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Pin It on Pinterest