10.000 θέσεις για ανέργους – Ποιους αφορά

Απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο δήμο Αθηναίων για 10.000 ανέργους δίνει η νέα δράση του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων». Αυτό ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, που καλεί τις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό επιχειρήσεις που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Η πρόσληψη θα γίνει για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών και αφορά ωφελουμένους των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ».

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι, οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας υπηρεσίας για τις ανάγκες του προγράμματος.

Θα πρέπει, επίσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι περιορισμοί, καθώς για παράδειγμα δεν μπορούν να υπαχθούν άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο είχαν απασχοληθεί στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχείρηση συγγενικού προσώπου του εργοδότη, είναι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων σε ΑΕ ή θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

Στη διάρκεια του προγράμματος, επίσης, οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής, κλπ τόσο στους ωφελουμένους από το πρόγραμμα όσο και στο προϋπάρχον προσωπικό τους. Σε περίπτωση εξάλλου που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον προσωπικό της και δεν το αντικαταστήσει με άλλο μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Pin It on Pinterest

Share This