Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για βοηθούς Νοσηλευτών στο ΔΙΕΚ


Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Βοηθών Νοσηλευτών, με ειδικότητα Γενικής Νοσηλείας, του Γ.Ν. Ρόδου, φορέας που παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή τριάντα (30) καταρτιζομένων στο Α΄ εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ4Α/Γ.Π οικ.62149/31-8-16 ΦΕΚ 2742 τεύχος Β, για τις εγγραφές των δημόσιων ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας.

ΣYΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ Γ. Ν. Ρόδου.

Η φοίτηση στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ

  • έχει διάρκεια 5 εξάμηνα
   • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
   • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

 • οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 • Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος

 • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

 • Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης

 

Στα Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (Δ.Ι.Ε.Κ.) η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ.

 2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.

 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

 4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα (εάν υπάρχει).

 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,

 6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ. Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου

Ώρες: 8:00 π.μ-13:00 μμ Δ/νση: Παπαλουκά 6-8 – Ρόδος . Τηλ: 22410-24374

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια