Συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου

ÁÈÇÍÁ--Ïé Ãéáôñïß ôïõ Êüóìïõ ëåéôïõñãïýí ôï ðñüãñáììá «Áíïé÷ôü Ðïëõúáôñåßï» óôçí ÁèÞíá êáé ôç Èåóóáëïíßêç áðü ôï 1997 êáé ôï 2001 áíôßóôïé÷á, üðïõ åèåëïíôÝò ãéáôñïß, íïóçëåõôÝò, êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß êáé øõ÷ïëüãïé ðáñÝ÷ïõí äùñåÜí éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç êáé øõ÷ïêïéíùíéêÞ õðïóôÞñéîç óå üóïõò äåí Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï Åèíéêü Óýóôçìá Õãåßáò - Üðïñïõò, áíáóöÜëéóôïõò, Üóôåãïõò, ÑïìÜ, ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåò.
Ïé ëüãïé ðïõ ïäçãïýí áõôüí ôïí åõÜëùôï ðëçèõóìü óôá Ðïëõúáôñåßá ôçò ïñãÜíùóçò åßíáé åßôå ç äõó÷åñÞò ïéêïíïìéêÞ ôïõ èÝóç, åßôå ôï ãåãïíüò üôé êÜðïéïé åêðáôñßóôçêáí áðü ôç ÷þñá ôïõò êáé åñ÷üìåíïé åäþ, óôåñïýíôáé äéêáéþìáôïò ðñüóâáóçò óå õðçñåóßåò õãåßáò. (EUROKINISSI-ÂÁÉÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ)

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου επί σειρά ετών έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο προσφοράς στο συνάνθρωπο. Είναι γνωστό δε ότι αγωνίζεται με πείσμα και επιμονή εδώ και χρόνια για τη διαφύλαξη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων κάθε πολίτη.

Γι’αυτό με μεγάλη χαρά δέχτηκε τη συνεργασία με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ(Medicines Du Monde)μια διεθνής ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση που στόχος της είναι η παροχή ιατρικής βοήθειας σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες προωθώντας την ισότητα στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι στις δυσκολίες που ταλανίζουν τον τόπο μας. Ξεκινούν έτσι πιλοτικά ένα πρόγραμμα για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου Σύμη – Τήλο- Νίσυρο και Χάλκη με στόχο την επέκταση και σε υπόλοιπα. Με σκοπό την ανακούφιση των ασφαλισμένων θα καλύψουν οικονομικά τη συμμετοχή τους(η οποία τείνει συνεχώς αυξανόμενη)στις συνταγές φαρμάκων που εκτελούνται στα φαρμακεία.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου ως ο καθόλα αρμόδιος θα συνδράμει στην προσπάθεια διασφαλίζοντας την σωστή τήρηση των διαδικασιών και την χορήγηση των φαρμάκων στα νησιά που δεν υπάρχει φαρμακείο. Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα