Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντάσσονται το Συσσίτιο και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου, με απόφαση του Περιφερειάρχη


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» οι δομές Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ρόδου, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 360.360 ευρώ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η ένταξη των δομών αυτών στην χρηματοδοτική γραμμή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους για διάστημα τριών ετών, από 01/12/2016 μέχρι και 30/11/2019, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στον Δήμο Ρόδου.

Το Συσσίτιο παρασκευάζει, συσκευάζει και διανέμει καθημερινά δύο γεύματα σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενους, οικονομικά αδύναμους, που δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό, είτε λόγω έλλειψης υποδομών (διακοπή ηλεκτροδότησης κλπ) είτε λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και οι οποίοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων.

Η λειτουργία του Συσσιτίου εποπτεύεται από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας και θα στελεχωθεί με ένα κοινωνικό λειτουργό, ένα μάγειρα, ένα βοηθό μάγειρα και ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό. Θα συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες στις οποίες απευθύνεται, να είναι συντονισμένες, στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών. Το Συσσίτιο χορηγείται στους ωφελούμενους κατόπιν κοινωνικής έρευνας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου θα εξυπηρετεί 100 ωφελούμενους, άπορους, άνεργους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στους οποίους θα παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συγκεκριμένα, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για τη φροντίδα των ασθενών. Επίσης, θα διαμεσολαβεί για την πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά μέσα και θα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα στεγαστεί στο δημοτικό ιατρείο του Αγίου Ιωάννη και θα στελεχωθεί από ένα φαρμακοποιό και ένα κοινωνικό λειτουργό. Θα εποπτεύεται από τον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου και , όπως και το Συσσίτιο, θα συνεργάζεται με το Κέντρο Κοινότητας και το δημοτικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε οι ενέργειες που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες στις οποίες απευθύνεται, να είναι συντονισμένες στη βάση της ολιστικής προσέγγισης αναγκών.

Οι δύο κοινωνικές δομές του Δήμου Ρόδου εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, στον άξονα προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και στην επενδυτική προτεραιότητα “Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας”.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια