Στο 100% οι πληρότητες των ξενοδοχείων στη Ρόδ

ÑÏÄÏÓ-ÁåñïóêÜöïò ôçò ïìÜäáò «Æåýò» Ýêëåéóå ðáíçãõñéêÜ ôçí ðáñÝëáóç ôçò 68çò åðåôåßïõ åíóùìÜôùóçò ôùí ÄùäåêáíÞóùí ìå ôçí ìçôÝñá ÅëëÜäá
Ìå ëáìðñüôçôá êáé ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ ôïõ êüóìïõ Ýãéíáí óÞìåñá óôç Ñüäï ïé åêäçëþóåéò ãéá ôçí 68ç åðÝôåéï ôçò ÅíóùìÜôùóçò ôçò ÄùäåêáíÞóïõ ìå ôçí ÅëëÜäá. Óôç Äïîïëïãßá ãéá ôçí åðÝôåéï, óôïí Éåñü Íáü ôïõ Åõáããåëéóìïý ôïí ðáíçãõñéêü ôçò çìÝñáò åêöþíçóç ï åêðáéäåõôéêüò ê. Óðýñïò Óõñüðïõëïò. 
Óôéò åêäçëþóåéò ðáñÝóôçóáí ïé âïõëåõôÝò ÄçìÞôñçò ÃÜêçò, ÍåêôÜñéïò Óáíôïñéíéüò, ÄçìÞôñçò Êñåìáóôéíüò, ÌÜíïò Êüíóïëáò, ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò Ãéþñãïò ×áôæçìÜñêïò, ï äÞìáñ÷ïò Ñüäïõ Öþôçò ×áôæçäéÜêïò, åêðñüóùðïé ôùí óôñáôéùôéêþí, ëéìåíéêþí êáé áóôõíïìéêþí áñ÷þí åíþ ôçí êõâÝñíçóç åêðñïóþðçóå ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí Íéêüëáïò ÖñÜãêïò.
Ç ðáñÝëáóç îåêßíçóå óôéò 11 ôï ðñùß åíþ ìåôÜ ôï ðÝñáò ôçò ðáñÝëáóçò ðñáãìáôïðïéÞèçêå åðßäåéîç óôïí ïõñáíü ôçò Ñüäïõ áðü Ýíá F16 ôçò ïìÜäáò «Æåõò» ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò, ìå êõâåñíÞôç ôïí óìçíáãü, ÓùôÞñç ÓôñÜëç ìå åíôõðùóéáêÝò öéãïýñåò, ãåãïíüò ðïõ åíèïõóßáóå êáé áíÝâáóå ôï Åëëçíéêü çèéêü ôùí ðáñåõñéóêïìÝíùí, áëëÜ êáé äßíïíôáò ôï ìÞíõìá üôé ôá ÄùäåêÜíçóá åßíáé êáé èá ðáñáìåßíïõí åëëçíéêÜ!(EUROKINISSI/RODOSPRESS.GR/ÁÑÃÕÑÇÓ ÌÁÍÔÉÊÏÓ)

Το 100% φτάνουν οι πληρότητες των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων δωματίων στο νησί της Ρόδου αυτές τις μέρες αφού η τουριστική κίνηση στο νησί εξελίσσεται, όπως και τους προηγούμενους μήνες σε ιδιαιτέρως καλά επίπεδα ενώ καλά πηγαίνει η σεζόν και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου.

Ειδικά για την Ρόδο οι αφίξεις τουριστών και τον Αύγουστο είναι αυξημένες κατά 6% περίπου σε σχέση με πέρσι γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό αφού ο Αύγουστος είναι πάντα ο καλύτερος μήνας στην τουριστική κίνηση του νησιού και πάντα οι αφίξεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία, η μέρα με τη μεγαλύτερη κίνηση κατά το μήνα Αύγουστο μέχρι τώρα ήταν το Σάββατο 6 του μήνα. Καθ’ όλη τη διάρκειά της σημειώθηκαν 292 κινήσεις αεροσκαφών και έφτασαν στη Ρόδο 23.268 τουρίστες ενώ αναχώρησαν 22.131 τουρίστες.

Όσον αφορά το μήνα Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί ικανοποιητικά καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και μάλιστα πολλές εταιρίες ζήτησαν έξτρα πτήσεις προς Ρόδο και το αίτημα τους ικανοποιήθηκε.

Για τον λόγο αυτό οι εκτιμήσεις είναι ότι η φετινή χρονιά θα είναι από τις πλέον καλές στην ιστορία του ροδιακού τουρισμού σε επίπεδο αφίξεων. Πάντως, την ευημερία των αριθμών δεν ενστερνίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταστηματαρχών και των επαγγελματιών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι φέτος έχουν υποστεί σημαντική υστέρηση εσόδων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ