Σημαντικά έργα αναβάθμισης σε όλο το νησί απο το Δήμο – 29 νέα έργα και 44 συνεχιζόμενα


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 2ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου την

23η Αυγούστου 2016

Αριθ. Πρακτικού: 2/23-08-2016 Αριθ. Απόφασης: 04/2016

Στη Ρόδο σήμερα 23– 08– 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα Εθιμοτυπίας, στο Δημαρχιακό Μέγαρο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από την 2/68253/23-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Χατζηδιάκος Φώτης – Δήμαρχος (Πρόεδρος)

 2. Διακοσταματίου Σάββας– Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Εξυπηρέτηση Πολίτη.

 3. Πόκκιας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα και Επιχειρηματικότητας-Υποστήριξης Επενδύσεων και Απασχόλησης.

 4. Παλαιολόγος Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων.

 5. Κρεμαστινού-Ροδίτη Φλώρα – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Προσχολικής Αγωγής.

 6. Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών-Συγκοινωνιών-Οδοποιίας και Κτιριακών Έργων.

 7. Κακούλης Γεώργιος – Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Αστικής Ανάπλασης, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων.
 8. Χατζηλαζάρου Μαρία – Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Αποδήμων Ρόδου.

 9. Χατζηιωάννου Ελευθέριος– Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ζωάννου Άννα ( Δικ/νη) Αντιδήμαρχος Προστασίας και Προαγωγής Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας δύο φύλων και τρίτης ηλικίας.

 2. Παρδαλός Στέργος ( Δικ/νος)- Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Νεολαίας και Αθλητισμού
 3. Πάλλας Αγαπητός ( Δικ/νος)- – Αντιδήμαρχος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Συντηρήσεων και Καθημερινότητας και Αγροτικής Οδοποιίας

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος: Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Προγραμματισμού και Οργάνωσης κα Ξεπαπαδάκη-Παπαδημητρίου Βασιλική και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η νόμιμη απαρτία, καθόσον επί δώδεκα μελών (12) μελών παρίστανται τα εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο κα. Χαραλάμπους Άννα, Γραμματέα της Επιτροπής.

Θέμα 1ον : «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017».

Ο κ. Γεώργιος Κακούλης, Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων και ο κ. Αλέκος Μπεκιάρης Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών θέτουν υπόψη του σώματος την εισήγηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου 2017 των Διευθύνσεων , η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠOΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017

Α. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ι. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ            

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «ΚΑΠΙ» ΚΑΙ »ΜΑΝΔΡΙΚΟ»
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

1328.0021

64-7341.0018

208.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

21.529,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΜΥΛΙΑΣ, ΣΑΛΑΚΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

1328.0022

64-7341.0019

317.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2.139,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

3

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ «ΥΨΗΛΗ»)

1328.0024

64-7341.0021

274.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

67.075,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

4

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ

1328.0026

61-7341.0001

328.860,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

122.660,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

5

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1328.0101

61-7341.0019

169.997,97

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20.000,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΑΡΝΙΘΑΣ – ΠΡΟΦΥΛΙΑ-ΙΣΤΡΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

1328.0088

64-7341.0038

580.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

409.000,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

7

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/2011 – Β’ ΦΑΣΗ

1322.0018

64-7333.0001

432.435,69

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΠΔΕ

8

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ( ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)

1322.0021

64-7333.0013

412.612,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

150.000,00

ΠΔΕ

9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2013

1322.0021

64-7333.0018

330.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

100.000,00

ΠΔΕ

10

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2013

1322.0021

64-7333.0020

105.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

30.000,00

ΠΔΕ

11

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΣΤΟ ∆.∆. ΣΟΡΩΝΗΣ

1322.0025

61-7326.0003

327.927,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

327.927,00

ΠΔΕ

12

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

1322.0004

61-7326.0004

123.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

123.000,00

ΠΔΕ

13

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ

1326.0006

15-7326.0018

555.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

555.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ: 300.000

 

1322.0019

 

 

ΠΔΕ: 255.000

14

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

1326.0035

30-7331.0018

81.180,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

45.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

15

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1326.0042

15-7331.0032

1.145.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.145.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

16

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ

1326.0043

30-7311.0011

74.400,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

74.400,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

17

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ

260.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

260.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

18

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1326.0002

30-7311.0006

1.615.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

441.881,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ: 70.000

 

 

 

ΣΑΤΑ 2016: 371.881

19

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ-ΠΑΡΤΕΡΙΑ-ΝΗΣΙΔΕΣ

30-7326.0052

33.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

20

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ

30-7336.0029

150.100,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

36.000,00

ΣΑΤΑ 2016

21

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

30-7326.0065

25.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

22

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΔΟΙ ΜΑΥΡΟΥ – ΤΗΛΙΑΚΟΥ)

30-7323.0082

139.900,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

23

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ

30-7333.0076

69.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

24

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7333.0078

69.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

25

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7333.0079

69.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

26

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

30-7336.0038

69.590,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

27

ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7323.0090

385.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ 2016

28

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

1326.0037

15-7331.0029

131.900,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016 (σχολείων)

29

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

15-7331.0036

59.900,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

25.000,00

ΣΑΤΑ 2016 (σχολείων)

30

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)

30-7324.0015

193.720,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

100.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ)

31

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

30-7336.0042

150.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

150.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

32

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7335.0004

135.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

15.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

33

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ

15-7331.0033

130.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

40.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

34

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

15-7336.0018

30.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

35

ΝΕΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7323.0088

330.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

165.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7331.0021

100.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

40.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

37

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7331.0022

100.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

38

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ

30-7336.0045

150.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

75.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

39

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

70-7331.0018

74.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ

30-7323.0085

60.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

25.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

41

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30-7323.0087

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

42

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΓΗΠΕΔΑ

30-7332.0002

30.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

30.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

43

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΓΗΠΕΔΟ

30-7332.0003

30.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

30.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

44

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

1329.0035

15-7335.0002

234.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

234.000,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΩΝ ΕΡΓΩN

 

 

10.337.522,66

 

5.194.611,00

 

ΙΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

45

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

1329.0036

30-7325.0005

270.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

270.000,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

46

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

1329.0037

30-7323.0078

410.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

410.000,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

47

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΧΑΝΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)

30-7326.0053

250.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

250.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ)

48

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

131.900,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

131.900,00

ΣΑΤΑ (σχολείων)

49

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

131.900,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

131.900,00

ΣΑΤΑ (σχολείων)

50

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

51

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

100.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

100.000,00

ΣΑΤΑ

52

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

53

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

54

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ (3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

55

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

56

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

57

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

58

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

100.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

100.000,00

ΣΑΤΑ

59

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

30.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

30.000,00

ΣΑΤΑ

60

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

30.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

30.000,00

ΣΑΤΑ

61

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

60.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

60.000,00

ΣΑΤΑ

62

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

243.940,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

243.940,00

ΣΑΤΑ

63

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

200.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

200.000,00

ΣΑΤΑ

64

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

30-7323.0083

100.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

100.000,00

ΣΑΤΑ

65

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

60.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

60.000,00

ΣΑΤΑ

66

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ

300.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

300.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

67

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠOΥ LED

350.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

350.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

68

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΑΡΔΟΥ

125.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

125.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

69

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΌ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (ΟΔΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ)

500.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

500.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

70

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ

1.000.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.000.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

71

ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΠΑΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

200.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

200.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

72

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ

300.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

300.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

73

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ

400.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

400.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

5.642.740,00

 

5.642.740,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

 

15.980.262,66

 

10.837.351,00

 

Β. Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ι. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

70-7331.0014

350.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

280.000,00

ΣΑΤΑ

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

70- 7331.0018

80.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

80.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

3

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ

15-7336.0019

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

70-7331.0021

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

1329.0038

30-7331.0020

420.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

300.000,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

250.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

250.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

1.200.000,00

 

1.010.000,00

 

 
ΙΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

7

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ

15-7331.00……..

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

40.000,00

ΣΑΤΑ

8

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣ. ΠΟΛΗ

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

9

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Μ. ΠΟΛΗ

50.000,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

11

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΠΟΛΗΣ

70.000,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

70.000,00

ΣΑΤΑ

12

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

70.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

70.000,00

ΣΑΤΑ

13

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΝΔΟΥ

30-7322.0013

750.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

150.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

1.165.000,00

 

480.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ    

2.365.000,00

 

1.490.000,00

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ    

18.345.262,66

 

12.327.351,00

 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

710.000,00

 

710.000,00

180.000,00

 

180.000,00

890.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ)

100.000,00

250.000,00

350.000,00

 

 

0,00

350.000,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

642.403,00

 

642.403,00

 

 

0,00

642.403,00

ΠΔΕ

1.035.927,00

 

1.035.927,00

 

 

0,00

1.035.927,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

1.894.400,00

2.875.000,00

4.769.400,00

250.000,00

150.000,00

400.000,00

5.169.400,00

ΣΑΤΑ 2016

537.881,00

 

537.881,00

 

 

0,00

537.881,00

ΣΑΤΑ 2016 (σχολείων)

40.000,00

 

40.000,00

 

 

0,00

40.000,00

ΣΑΤΑ

 

1.273.940,00

1.273.940,00

280.000,00

330.000,00

610.000,00

1.883.940,00

ΣΑΤΑ (σχολείων)

 

263.800,00

263.800,00

 

 

0,00

263.800,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

234.000,00

680.000,00

914.000,00

300.000,00

 

300.000,00

1.214.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

 

300.000,00

300.000,00

 

 

 

300.000,00

Γενικό άθροισμα

5.194.611,00

5.642.740,00

10.837.351,00

1.010.000,00

480.000,00

1.490.000,00

12.327.351,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΧIZOMENA

44

6

50

5.194.611,00

1.010.000,00

6.204.611,00

ΝΕΑ

29

7

36

5.642.740,00

480.000,00

6.122.740,00

Γενικό σύνολο

73

13

86

10.837.351,00

1.490.000,00

12.327.351,00

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας και Μεσαιωνικής Πόλης, τις τοποθετήσεις των Αντιδημάρχων που περιγράφονται στο πρακτικό της συνεδρίασης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Δήμαρχος Ρόδου

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια