Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων απο την Περιφέρεια


Πρόσκληση για την ένταξη της προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, πράξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών και στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας (πυροσβεστικών οχημάτων), απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Η πρόσκληση έχει ως αποδέκτη το Πυροσβεστικό Σώμα, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) της κατηγορίας «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 – «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 3.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 16.2.2016 έως τις 16.3.2016.

Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια