Το πρόγραμμα του Δήμου Ροδίων για την προσέλκυση τουριστών για το 2016


Α. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της αποδοτικότερης προβολής της Ρόδου και των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο νησί για το έτος 2016 και η αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νησί.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου Τουριστικού Μarketing συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εκπόνησης στρατηγικής. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις τουριστικής προβολής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης, υλοποιώντας συγκεκριμένες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της στελέχωσης των εκθεσιακών συμμετοχών στις κύριες αγορές του εξωτερικού, της οργάνωσης προωθητικών ενεργειών και γενικά της χρήσης όλων των απαραίτητων «εργαλείων» προσέγγισης των αγορών – στόχων.

Β. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βάσει του Άρθρου 75 παράγραφος 8 του Νόμου 3463/2006 περί αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, «στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η εκπόνηση, η υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών».
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος πρέπει να είναι σύμφωνος με την υπ’ αριθμό 15566/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με θέμα «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Νόμου 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» σύμφωνα με το οποίο «διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες (εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις και άλλα) που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών της στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, τα οποία καταρτίζονται από οποιονδήποτε φορέα του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το σχεδιασμό και τους στόχους του προγράμματος τουριστικής προβολής που καταρτίζει το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, γι’ αυτό και θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του ΥΠΠΟΤ πριν την υλοποίησή τους».
Με την υπ’ αριθμό 514666/24.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και σε ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων», με την υπ΄ αριθμό 14840/25.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία «οποιαδήποτε ενέργεια Τουριστικής Προβολής από πλευράς των Δήμων, ανεξάρτητα αν εκτελείται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελεί σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του Υπουργείου Τουρισμού», οι φορείς τουριστικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού για την παροχή σύμφωνης γνώμης.
Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο. Οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί και να προσδιορίζονται.

Συγκεκριμένα,
Άρθρο 9 του Νόμου 2328/95.
Προεδρικό Διάταγμα 261/19973.
Άρθρο 75 παράγραφος 8 του Νόμου 3463/2006 περί αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.

Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, ενώ αξιοποιείται σαν κυρίαρχο στοιχείο η προβολή της πολιτισμικής και ιστορικής ταυτότητας του νησιού, σε συνδυασμό με μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Ρόδου για το έτος 2016.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του Δήμου Ρόδου, αναλύοντας τους βασικούς άξονες σε επιμέρους ενότητες, με συγκεκριμένες δράσεις.
Οι δράσεις που προτείνονται από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου έχουν ως στόχο την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

1. Τουριστικό Μάρκετινγκ και Ανάπτυξη: Δράσεις

Εισηγήσεις ή μελέτη ή διερεύνηση για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς του τουριστικού marketing και της προβολής. Ειδικότερα:
Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός.
Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προσφερόμενο προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες).
Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος: Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με την διεθνή ζήτηση.
Δημιουργία ή και συντήρηση «ταυτότητας» με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων και των νέων αγορών.

Επιπλέον:

Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών με βάση τα ευρήματα από Trip Advisor (κωδικοποίηση – συμπεράσματα).
Θέματα άσκησης τουριστικής πολιτικής (υποδομές, προσβασιμότητα, παρεχόμενες προς τους τουρίστες υπηρεσίες).
Εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων των τουριστικών επαγγελματιών σε συνεργασία με ειδικούς, κατά περίπτωση επιστήμονες και ειδικούς.
2. Δράσεις προβολής και Διαφήμισης

Μεθοδολογία προσέγγισης αγορών: Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο «επικοινωνίας » με το κοινό (ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι, υποψήφιοι τουρίστες), με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης.
Προτάσεις και εισηγήσεις για την αναγκαιότητα ή μη της χρήσης μεθόδων προβολής.
Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό (concept – branding – θέματα strategic marketing).
Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφημιστικών ενεργειών (media planning).
3. Δημόσιες Σχέσεις: Δράσεις
Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων.
Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων.
Πρόσκληση και φιλοξενία τηλεοπτικών εκπομπών ή και Ελλήνων δημοσιογράφων.
Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδιών από τις αγορές ενδιαφέροντος.
Οργάνωση ταξιδιών τουριστικών πρακτόρων από τις αντίστοιχες αγορές ενδιαφέροντος.
Παρουσίαση προορισμού σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων, οργάνωση συνεδρίου, συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό για την προσέγγιση πωλητών ταξιδιών, επαφή με πράκτορες μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων (web seminars), συμμετοχή σε trade road shows, γεύμα εργασία με δημοσιογράφους και ταξιδιωτικούς πράκτορες όπου είναι εφικτό σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού.
Συμμετοχή σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις για την προσέγγιση του ταξιδιωτικού κοινού στην Ελλάδα (για παράδειγμα μεγάλο εμπορικό κέντρο) και στο εξωτερικό.
4. Επικοινωνία και Δημοσιότητα
Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας (ομιλίες, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα εντύπων).
Σύνταξη, αποστολή και προώθηση (follow up) Δελτίων Τύπου σε όλα τα ανεξαιρέτως ελληνικά Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες, internet), με θεματολογία που θα προέρχεται από προτάσεις και εισηγήσεις και πάντοτε σύμφωνα με την επικαιρότητα (τι αποτελεί είδηση για τον τουριστικό κλάδο).

5. Εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες
Διαμόρφωση «προϊόντος»: τι πουλάμε (για παράδειγμα διαμονή, διαμονή με πρωινό, διαμονή και γεύματα, εκδηλώσεις ανεξαρτήτου διαμονής) , ενημέρωση των δυνατοτήτων δημιουργία πακέτου.
Στόχευση αγορών: πού το πουλάμε, δημογραφικές και γεωγραφικές αγορές.
Διερεύνηση συμβατικών και μη συμβατικών τρόπων προβολής: πώς το πουλάμε, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προωθητικές ενέργειες, συμμετοχή σε εκθέσεις.
Δημιουργία προγράμματος προβολής (media planning, above – below the line promotion).
Επιμέλεια προωθητικού υλικού.
Αξιολόγηση προτάσεων και ευκαιριών προβολής.
Διερεύνηση επαφών με δημοσιογράφους και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την δημοσιότητα.
Διερεύνηση επαφών με αεροπορικές εταιρείες.
Διερεύνηση επαφών με τουριστικούς πράκτορες και οργάνωση φιλοξενιών με στόχο την διερεύνηση των συνεργασιών.

6. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Internet Marketing
Το πακέτο των υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει είναι: Social media marketing (Facebook. ВКонтакте (Russian facebook ), Linked in, You tube channel).
Facebook
Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Facebook θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου, η οποία θα ενημερώνεται αυτόματα από το portal, χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη χειροκίνητη παρέμβαση. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

Linked In
Για την ολοκληρωμένη παρουσία του τουριστικού προϊόντος στο Linked In, θα πρέπει να σχεδιαστεί μια επίσημη σελίδα (page) στο site του κοινωνικού δικτύου. Το Linked In αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των επαγγελματιών. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα Κοινωνικό Δίκτυο, στόχος του οποίου είναι να συνδέσει όλους τους επαγγελματίες του κόσμου. Το επαγγελματικό Κοινωνικό Δίκτυο μετρά αυτή τη στιγμή πάνω από 313 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δημοσίευσε. Θα προγραμματίζονται συγκεκριμένες δημοσιεύσεις (posts) ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενώ θα προστίθενται και ενημερώσεις για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του ημερολογίου.

You Tube Channel
Δημιουργία καναλιού στο YouTube. Θα αναρτούνται θεματικά βίντεο που θα προβάλουν τον προορισμό. Θα αναρτούνται βίντεο στα οποία θα προβάλλονται αληθινές ιστορίες και εμπειρίες επισκεπτών SEO & SEM (Google, Yandex ( Russian Google ), Baidu ( Chinese Google).

Google

Α). Search Engine Optimization
Ο ιστότοπος θα αναπτυχθεί με αξιοποίηση των πιο πρόσφατων τεχνικών SEO σύμφωνα με τις τελευταίες αναβαθμίσεις του αλγόριθμου της Google. Σύμφωνα με αυτές, το υλικό πρέπει να είναι πλούσιο, πρωτότυπο και δομημένο με τον σωστότερο δυνατό τρόπο.

Β). AdWords Campaigns
Για τη δημιουργία μίας σημαντικής αρχικής βάσης επισκεπτών, θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα AdWords της Google η οποία αυτή τη στιγμή είναι και το σημαντικότερο μέσο προώθησης παγκοσμίως για χρήστες που αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες.
Η διαφημιστική εκστρατεία στο Google, μπορεί να διαρκέσει ένα έτος και θα εκτελεστεί με διαφορετικά campaigns ανά εποχή.
Αντίστοιχες καμπάνιες μπορούν να υλοποιηθούν από την Marketing Greece του ΣΕΤΕ μέσω του ιστότοπου Discover Greece (Β2C) αλλά και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που ετοιμάζει ο ΗΑΤΤΑ (Β2Β).

Mobile applications
On line advertising
Search advertising (trivago, trip advisor και άλλα)
Mobile applications
Email marketing
Κατασκευή PORTAL
Η αναβάθμιση του Portal θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα εξωστρέφειας και επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα. Ο ιστότοπος θα έχει ένα σύγχρονο και ελκυστικό εικαστικό περιβάλλον, που θα ακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις, τόσο στο σχεδιαστικό, όσο και στο τεχνικό του μέρος. Θα είναι γρήγορος και αποτελεσματικός στην πρόσβαση αξιοποιώντας ανάλογες τεχνικές μεθοδολογίες (responsive layout, data caching, compression, minifying), και θα έχει ύφος ανάλαφρο και ευχάριστο για να κερδίζει τους επικείμενους επισκέπτες, μέσα από ένα σύνολο έξι διαφορετικών γλωσσών.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τρόπο πρόσβασης των χρηστών, η οποία θα χαρακτηρίζεται από πολυλειτουργικότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες, να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία με διαφορετικά σενάρια (use cases) ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7. Ειδικές δράσεις προβολής

Οι προωθητικές ενέργειες τις οποίες προτείνουμε θα είναι θεματικές σε αγορές ενδιαφέροντος.
Αναλυτικά:
«Ειδικές δράσεις προβολής», «special projects» και «event marketing»: Λέξεις – κλειδιά που ακούμε συχνά όταν γίνεται λόγος για πρωτότυπη και μη συμβατική προβολή του «τουριστικού προϊόντος».
Κοινό γνώρισμα των ειδικών δράσεων προβολής είναι το εύρος των δυνατοτήτων για διαφήμιση που προσφέρεται στους συμμετέχοντες . Ο ρόλος του Δημόσιου φορέα είναι καθοριστικός για τον επιμερισμό του κόστους και τη διευκόλυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Η τάση προβολής μέσω special projects ενισχύεται συνεχώς, βρίσκοντας αρωγούς ακόμα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεμονωμένα.
Ουκ ολίγες ειδικές δράσεις υλοποιούνται κάθε χρόνο προσφέροντας στις τουριστικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα μη συμβατικής προβολής. Η αξιολόγηση της εκάστοτε δημιουργικής πρότασης κρίνεται επιτακτική.
Η διοργάνωση από έναν έμπειρο φορέα και η υποστήριξη από τους δημοσίους οργανισμούς προσδίδουν αξιοπιστία στη διοργάνωση. Απαραίτητο συστατικό της επιτυχίας θεωρείται η επιλογή του χώρου και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν την προσέλκυση του επιθυμητού κοινού – στόχου χωρίς να αναγκάζονται οι διοργανωτές ή και οι συμμετέχοντες να «σηκώσουν» το βάρος της πολυδάπανης διαφήμισης. Άλλες παράμετροι που «ντύνουν» το project είναι η πρωτοτυπία, η επαναληψιμότητα και το κατάλληλο timing.

8. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων

Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων με θέματα που άπτονται του τομέα του Τουρισμού.
Σε συνεργασία με το Δ.Ο.Π.Α.Ρ., διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα αφορούν στοχευμένες ομάδες τουριστών.
Διοργάνωση welcomes με θέματα που αφορούν τον τουρισμό.
Διοργάνωση events για τις παραλίες που παίρνουν Γαλάζιες Σημαίες.

9. Προωθητικές ενέργειες για προσέλκυση ειδικών ομάδων τουριστών

Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση του μαθητικού τουρισμού.
Προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση του κοινωνικού τουρισμού.
Συνεργασία με τη Μητρόπολη Ρόδου για την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού.

10. Διαχείριση Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr
Ανανέωση, εμπλουτισμός, επικαιροποίηση και διαχείριση του Τουριστικού Οδηγού στο site του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr.

11. Νέες Δράσεις

Δημιουργία προωθητικών spots για τη Ρόδο και προωθητικές φωτογραφήσεις του νησιού.
Φωτογραφική κάλυψη όλων των δράσεων του Δήμου Ρόδου και αξιοποίηση των φωτογραφιών σε καμπάνιες προσέκλυσης τουριστών, ενέργειες δημοσιότητας και άλλες προωθητικές ενέργειες.
12. Συμμετοχή σε Τουριστικές Εκθέσεις
Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

13. Δημιουργία νέων Φορέων Τουρισμού

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.
Σύσταση Convention Bureau.
14. Συνεργασία με φορείς του Τουρισμού
Συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και tour operators.
Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, υποκίνηση εκπτώσεων στις περισσότερες τουριστικές υπηρεσίες όπως τα ξενοδοχεία, τα cafe, οι μετακινήσεις και άλλα.
Σε συνεργασία με την ΕΞΡ και το Σωματείο Εστιατόρων, διοργάνωση cooking lessons στο πλαίσιο δράσεων γνωριμίας με την τοπική κουζίνα. Η δράση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε καθορισμένες ημερομηνίες ως δράσεις ξενοδοχειακής κουζίνας αρχικά στους επισκέπτες τους αλλά και ως γενικό happening.
Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, διοργάνωση Φεστιβάλ προώθησης και προβολής των αγροδιατροφικών και παραδοσιακών προϊόντων της Ρόδου όπου θα παρουσιαστεί το «καλάθι» των Ροδίτικων προϊόντων συνδέοντας έτσι τα προϊόντα του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό και την οινογαστρονομία.
15. Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices)
Δημιουργία νέων Γραφείων Πληροφοριών.
16. Επιμορφωτικές δράσεις
Σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου:
Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ρόδου.
Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων.
17. Διαφημιστικές καταχωρήσεις
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιριών.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εθνικά και διεθνή blogs και sites.

18. Δημιουργία Προωθητικού υλικού
Δημιουργία και εκτύπωση επιπλέον έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου Ρόδου.
Δημιουργία αναμνηστικών δώρων για τους προσκεκλημένους και επισκέπτες του νησιού.
Παραγωγή και προμήθεια διαφημιστικού υλικού.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια