Πόλος έλξης για τους αναρριχητές η Κάλυμνος

Áíáññé÷çôÞò áíåâáßíåé âñá÷þäçò ¼ñïò  . Áêüìç êáé áí áêïýãåôáé õðåñâïëéêü, ç ÊÜëõìíïò áðïôåëåß ôçí ÌÝêêá ôçò áíáññß÷çóçò, êáèþò áðïôåëåß ôïí äåýôåñï äçìïöéëÝóôåñï ðñïïñéóìü ðáãêïóìßùò. Êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ Ýôïõò – áëëÜ êõñßùò áðü ôçí Üíïéîç ìÝ÷ñé êáé ôï öèéíüðùñï - êáôáöèÜíïõí óôï íçóß ÷éëéÜäåò áèëçôÝò ãéá íá äïêéìáóôïýí óôéò 2.200 äéáöïñåôéêÝò áíáññé÷çôéêÝò äéáäñïìÝò (ðåäßá áíáññß÷çóçò) ðïõ Ý÷ïõí áíïé÷ôåß ãéá ôïí óêïðü áõôü óôá âñá÷þäç üñç êáé óõíôçñïýíôáé ìå ôç óõìâïëÞ ôïõ äÞìïõ Êáëõìíßùí, ÐáñáóêåõÞ 28 Óåðôåìâñßïõ 2012. ÁÌÐÅ/ÌðÜìðçò Ãêéñéôæéþôçò/GO Experience/ÌðÜìðçò Ãêéñéôæéþôçò

Σε μονοπάτια αθλητισμού και πολιτισμού κινείται η Κάλυμνος με στόχο την μεγέθυνση της τουριστικής κίνησης. Για μια ακόμη χρονιά φέτος, το νησί των σφουγγαράδων γίνεται πόλος έλξης αναρριχητών από όλο τον κόσμο, με αφορμή το ετήσιο Φεστιβάλ Αναρρίχησης, που θεσπίστηκε το 2000 και που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 7-8-9 Οκτωβρίου.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, o Γιώργος Χατζησμάλης, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, υπογράμμισε ότι για άλλη μία φορά η Κάλυμνος θα γεμίσει ενέργεια και θα γίνει πόλος έλξης εκατοντάδων -επαγγελματιών και μη- αναρριχητών. Υπολογίζεται ότι 2.700 αναρριχητές από όλο τον κόσμο θα δώσουν δυναμικό «παρών» στο νησί ενώ οι συμμετέχοντες στους αγώνες υπολογίζονται σε 500. Την παράσταση ωστόσο αναμένεται να κλέψει ο μαραθώνιος αναρρίχησης, με τις συμμετοχές να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το νησί της Καλύμνου ζει από τώρα στο ρυθμό του φεστιβάλ και υπολογίζεται ότι την περίοδο του φεστιβάλ «δεν θα πέφτει καρφίτσα». Πάντως ο κ. Χατζησμαλής σημειώνει ότι όποιος θέλει να επισκεφτεί το νησί εκείνη την περίοδο, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη διαμονή.

Η Κάλυμνος αποτελεί τον πρώτο παγκόσμιο προορισμό για αναρριχητικές διακοπές. Τα κριτήρια που κάνουν την Κάλυμνο να ξεχωρίζει είναι η άριστη ποιότητα βράχων, περίπου 2.700 καλοασφαλισμένες αναρριχητικές διαδρομές, η σύντομη πρόσβαση στις αναρριχητικές διαδρομές, καθώς και τα αναρριχητικά πεδία που παρουσιάζουν ποικιλία σε βαθμούς δυσκολίας.

Παράλληλα ωστόσο με τις αθλητικές δραστηριότητες, εκείνη την περίοδο η Κάλυμνος φιλοξενεί και θεατρικά δρώμενα με θιάσους από περιοχές του Αιγαίου, που στόχο έχουν να δώσουν μια ευχάριστη και ψυχαγωγική νότα στον κόσμο που θα επισκεφτεί το νησί.