Ρόδος: Προπηλακισμός εφοριακών σε πανηγύρι

ÉäéïêôÞôçò êáôáóôÞìáôïò 'êüâåé' áðüäåéîç ëéáíéêÞò ðþëçóçò óå ðåëÜôç , ÁèÞíá ÔåôÜñôç 3 Öåâñïõáñßïõ 2010. Ç ÅõñùðáéêÞ Åíùóç åíÝêñéíå ôï Ðñüãñáììá ÁíÜðôõîçò êáé Óôáèåñüôçôáò ôçò ÅëëÜäáò åíþ óõã÷ñüíùò Ýèåóå ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò óå áõóôçñÞ åðéôÞñçóç.

Τετραμελές κλιμάκιο εφοριακών προπηλακίστηκε στη Ρόδο όταν επιχείρησε να κάνει έλεγχο σε πανηγύρι των Μαριτσών στη Ρόδο.

Όταν οι εφοριακοί έγιναν αντιληπτοί από τους πολίτες έγιναν αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία απομάκρυνε τους τέσσερις εφοριακούς ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Σημειώνεται πως είναι το δεύτερο περιστατικό παρεμπόδισης φορολογικού ελέγχου στη Ρόδο, μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων.

Πηγή : tvxs.gr/