Προγράμματα αντικατάστασης κυψελών και Τεχνική Στήριξη στους Μελισσοκόμους


«Προγράμματα Μελισσοκομίας 2016, ∆ράσεις 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση

των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)> και 3.2 <Οικονομική στήριξη της

νομαδικής μελισσοκομίας> για το έτος 2015». Αιτήσεις συμμετοχής από 1 Μαρτίου

2016 έως 30 Απριλίου 2016.

Από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια υλοποίησης του

Προγράμματος για τη Βελτίωση των συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων

της Μελισσοκομίας έτους 2016:

• ∆ράση 3.1 <Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση

κυψελών)>: ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι

μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

(θεωρημένο) και προσκομίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών με ημερομηνία από

1/9/2015 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση,

δηλ. την 30/4/2016. Ενισχύεται η αντικατάσταση ποσοστού έως 10% του αριθμού των

κυψελών που είναι δηλωμένες στο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

• ∆ράση 3.2 <Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας>: ∆ικαίωμα συμμετοχής

έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ εφόσον είναι κάτοχοι

μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών

μελισσοσμηνών, είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο), και

μετακινούν τουλάχιστον 80 μελισσοσμήνη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις πρέπει να

υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας του Νομού τους απευθείας ή μέσω των

Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών της περιοχής τους ή μέσω των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονομίας της

Περιφέρειας, με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 1/3/2016- 30/4/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση

Αγροτικής Οικονομίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο τηλ. 2241364915 , στη ∆/νση Αγροτικής Οικονομίας

Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098828, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των

Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ε.Π.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια