Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου : Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων


Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου ενημερώνει τους επιχειρηματίες της Δωδεκανήσου ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) ξεκινά την υλοποίηση της Πράξης :
«Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο οποίο η Ε.Σ.Ε.Ε. είναι συνδικαιούχος.

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου και στον εφοδιασμό τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:
i. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997.
ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Στα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνονται: η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας και το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν από τις 16.02.2016 έως τις 31.03.2016 αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.
Αντίστοιχα, όσοι επιχειρηματίες δύνανται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα και να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης στους ωφελουμένους.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα δίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr.
Εκ της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια