Έργα συντήρησης της Επαρχιακής Οδού Λάερμα – Θάρρι – Άγιος Ισίδωρος, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ύψους 265.216 ευρώ

erga_dromos

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Λάερμα – Θάρρι και Λάερμα – Άγιος Ισίδωρος» έναντι συνολικού ποσού 265.216,73 ευρώ.
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

Για την επαρχιακή οδό Λάερµα – Θάρρι, συνολικού µήκους 3.800µ.:

– καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 800µ.
– κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου από σκυρόδεµα σε µήκος 800µ.
– ασφαλτική στρώση σε µήκος 750µ.
– τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων 15µ. µήκους και στις δύο πλευρές της οδού.

Για την επαρχιακή οδό Άγ. Ισίδωρος – Λάερµα:

– καθαρισµός και µόρφωση τάφρου σε µήκος 900µ. (από την είσοδο του οικισµού Λαέρµων προς Αγ. Ισίδωρο µήκους 450µ. και στις δύο πλευρές της οδού)
– ασφαλτική στρώση σε µήκος 450µ.
– κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου από σκυρόδεµα σε µήκος 100µ.
– κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης µήκους 15,00µ. και ύψους 2,00µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα
– κατασκευή σωληνωτών αγωγών συνολικού µήκους 135µ. από τσιµεντοσωλήνες µε τα αντίστοιχα φρεάτιά τους.
– κατασκευή ερείσµατος µήκους 150µ.
– τσιµεντόστρωση κάθετης οδού από οπλισµένο σκυρόδεµα
σε µήκος 20µ.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.