Επείγουσα ανακοίνωση απο το Υπουργείο Εσωτερικών για την σταύρωση των ψηφοδελτίων


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Σταυρός προτίμησης
-ΠΡΟΣ
Εφόρους Δικαστικών Αντιπροσώπων
-Επειδή πολλοί εκλογείς ρωτούν για την εγκυρότητα του πλαγίου σταυρού εντός του
πλαισίου ή παραπλεύρως, και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 25 Εγκυκλίου μας σχετικά με τον
σταυρό προτίμησης, υπενθυμίζουμε ότι:
α)Το ζήτημα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι πραγματικό και
κρίνεται ενόψει του είδους των σημείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των
λοιπών στοιχείων, από τα οποία μπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή σκόπιμο της ύπαρξής τους.
Βάσει των ανωτέρω, έχει ήδη κριθεί από το ΑΕΔ ότι θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο το
οποίο φέρει σταυρό προτίμησης σημειωμένο κακότεχνα, ο οποίος δεν έχει τις γραμμές του εντελώς
κάθετες μεταξύ τους ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισομεγέθεις ή σχηματίστηκε με
περισσότερες από μία προσπάθειες του εκλογέα.
β) Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου – άκυρο θα πρέπει να
θεωρείται μόνο το ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό γνώρισμα, που παραβιάζει το επιβαλλόμενο
από το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος απόρρητο της ψηφοφορίας. Τέτοιου δε είδους διακριτικό
γνώρισμα αποτελεί μόνον εκείνο το σημείο, το οποίο μπορεί, σύμφωνα με τα διδάγματα της λογικής
και της εμπειρίας, να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα τον εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο
ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση δε αμφιβολίας, το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της
συνταγματικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώματος.
γ) Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι – όπως ήδη επισημάναμε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
22058/30.6.2015 έγγραφό μας – στο παραβάν που βρίσκεται στην αίθουσα ψηφοφορίας του
δημοψηφίσματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί υπό μορφή αφίσας έντυπη ένδειξη με το εξής
περιεχόμενο : «Τίθεται σταυρός προτίμησης».
Η ίδια ένδειξη καλό είναι να αναγράφεται και σε κάθε άλλο πρόσφορο προς ενημέρωση των
εκλογέων, εμφανές σημείο εντός του καταστήματος ψηφοφορίας (λόγου χάρη επί του μαυροπίνακα,
σε περίπτωση που ως κατάστημα χρησιμοποιείται αίθουσα σχολείου), κατά την κρίση του
δικαστικού αντιπροσώπου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
2. κκ. Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
3. κκ. Περιφερειάρχες
4. κκ Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών
5. Περιφερειακές ενότητες έδρας νομών
6. Δικηγορικούς συλλόγους της χώρας (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
7. κκ. Εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
8. Εφορευτικές επιτροπές εκλογικών τμημάτων (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
9. Δήμους της χώρας (μέσω οικείων Αντιπεριφερειαρχών)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών
4. Διεύθυνση Εκλογών

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια