Ρόδος: Στην Βakery για 12 χρόνια το Ακταίον


Στην εταιρεία «ΜΠΕΪΚΕΡΥ (BAKERY) ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μισθώθηκε για 12 χρόνια από

την  «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ» το δημοτικό ακίνητο «Ακταίον» με επιφάνεια 1.994 τ.μ.Επί του ακινήτου έχει οικοδομηθεί παραδοσιακό διατηρητέο κτίσμα, αποτελούμενο από:

α) ισόγειο επιφανείας 570 τ.μ.

β) πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο επιφανείας 570 τ.μ.

γ) υπόγειο επιφανείας 25 τ.μ.

Το κτίριο και ο περιβάλλων του χώρος αποτελούν χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο.

Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί πέραν των 12 ετών να παραταθεί για ακόμα 6 έτη με απόφαση της εκμισθώτριας εταιρείας που θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Ως χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ή οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων ή επιχείρησης αναψυχής μετά ή χωρίς παιδότοπο, ρητά απαγορευμένης της μετατροπής της χρήσης αυτού σε κέντρο διασκέδασης ή σε δραστηριότητες τυχερών παιγνίων. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 8.550 Ευρώ, πλέον:

α) ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της μισθώτριας από την εκμετάλλευση του μισθίου, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων το ποσό του 1.000.000 Ευρώ και

β) του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.

Η μισθώτρια υποχρεούται να διενεργήσει, με δικά της έξοδα και δαπάνες ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ τις ακόλουθες εργασίες, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την αποκατάσταση του μισθίου:

– Εργασίες αποκατάστασης των όψεων του κτιρίου με εξωτερικά επιχρίσματα.

– Αποκατάσταση και επισκευή σαθρών τμημάτων, ρηγματώσεων και σιδηρού οπλισμού πλακών οροφής καθώς και της υγρομόνωσης δώματος.

– Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηχομόνωσης, θερμομόνωσης και ενεργειακής κλάσης κουφωμάτων.

– Αποκατάσταση του πλακόστρωτου δαπέδου περιβάλλοντος χώρου.

Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ασφαλισμένο το μίσθιο κατά κάθε κινδύνου κατάρρευσης ή χειροτέρευσης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαιτέρως αυτών του σεισμού, της πλημμύρας και της πυρκαγιάς. Το ποσό για το οποίο θα γίνει η ασφάλιση ορίζεται σε 500.000 Ευρώ.

Εξάλλου, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να ζητήσει από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση για 5 χρόνια του ακινήτου επί της πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου και οδού Ιπποτών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο πληροφοριών της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια