Σημαντική άνοδος της Χρυσής Αυγής σε Μυτιλήνη και Κω

Åðåéóüäéá ìåôáîý ðñïóöýãùí êáé áíäñþí ôçò áóôõíïìßáò óôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò.Ôéò ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò äõíÜìåéò êáôáóôïëÞò åðéôÝèçêáí ìå ãêëïìð, óå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò ðïõ âñßóêïíôáé åðß ìÝñåò åãêëùâéóìÝíïé óôï íçóß êáé ðñïóðÜèçóáí íá åðéâéâáóôïýí óå ðëïßï ãéá íá öýãïõí ðñüò ôçí çðåéñùôéêÞ ÷þñá,ÊõñéáêÞ 6 Óåðôåìâñßïõ 2015(EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÌÁÈÉÏÕÄÁÊÇÓ)

Άνοδος των ποσοστών της Χρυσής Αυγής καταγράφεται σε Μυτιλήνη και Κω σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου.

Τα δύο νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης του φετινού καλοκαιριού και όλοι ανέμεναν να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στην κάλπη.

Σύμφωνα λοιπόν με τη μέχρι στιγμής ενσωμάτωση που είναι στο 43%, εντυπωσιακή άνοδο της Χρυσής Αυγής καταγράφεται στην Κω, καθώς το κόμμα συγκεντρώνει 9,83% σε σύγκριση με 5,87% τον Ιανουάριο.kos

Από την άλλη, στη Λέσβο, η Χρυσή Αυγή παίρνει αυτή τη στιγμή 7,84% σε σύγκριση με 4,66% τον Ιανουάριο.

lesvos

Στο ίδιο νησί, μειωμένα εμφανίζονται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, ο όποιος μάλιστα χάνει την πρώτη θέση από τη ΝΔ, καθώς παίρνει 28,21% έναντι 32,94%.

Στην Κω, αν και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει περίπου 2 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο, εντούτοις διατηρεί την πρώτη θέση, καθώς ανάλογη πτώση παρατηρείται και για τη ΝΔ.

Πηγή : newsbeast.gr