Οι αναπληρωτές αναμένουν τις πρώτες προσλήψεις

ÌáèçôÝò óôï 46ï Ëýêåéï Áèçíþí óôá ÅîÜñ÷åéá ðåñéìÝíïõí ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí ôçí ÄåõôÝñá 18 ÌáÀïõ 2015. Ïé ðáíåëëáäéêÝò åîåôÜóåéò ãéá ôïõò öåôéíïýò õðïøçößïõò ðïõ äéåêäéêïýí ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç, îåêßíçóáí ìå ôï ìÜèçìá ôçò ÍåïåëëçíéêÞò Ãëþóóáò. 
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Σήμερα ενδεχομένως θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών στις ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών. Από το υπουργείο μας άφησαν και ένα μικρό περιθώριο για αύριο.

Οι αιρετοί στο ΚΥΣΠΕ έχουν κάνει λόγο για 1.400 πιστώσεις ενώ από το ΕΣΠΑ είναι γνωστοί οι αριθμοί που αφορούν δασκάλους και νηπιαγωγούς (660 νηπιαγωγοί Ολοήμερα και 371 δάσκαλοι, επίσης για Ολοήμερα).

Όσον αφορά τη Β/θμια εκπαίδευση γίνονται προσπάθειες να ανακοινωθούν οι πίνακες σήμερα. Αν δεν προλάβουν θα ανακοινωθούν αύριο πιθανόν με τις πρώτες προσλήψεις, που θα αφορούν εκτός απροόπτου τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04. Μεγάλος είναι ο αριθμός των κενών σε φιλολόγους καθώς φθάνουν τα 670 περίπου ενώ στους μαθηματικούς φθάνουν τα 400.

Καλόγηρος Βασίλειος

πηγή: Newsbeast.gr