Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς ABS – Δείτε τις κατηγορίες


Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αριθ. 28519/2587/8-7-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ ΨΛΥ3465ΦΘΘ-8ΗΙ) με θέμα «Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση»

Συνοπτικά ισχύουν τα παρακάτω :

Α) Οχήματα µε πρώτη ταξινόμηση σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1/1/1999
Κυκλοφορία: Απαγορεύεται χωρίς την ύπαρξη ABS από 1-4-2016 (υποχρεωτική εγκατάσταση)
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα: ∆εν επιτρέπεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστημα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Μεταβίβαση: ∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστημένο ABS

Β) Οχήματα µε πρώτη ταξινόμηση σε οποιαδήποτε χώρα µετά την 1/1/1999
Κυκλοφορία: Απαγορεύεται χωρίς εγκατεστημένο ABS, ανάλογα µε την ημερομηνία του περιοδικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σύμφωνα µε την υπ’ αρ. ΦΑ2/5306/181/23-1-2015 εγκύκλιο
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα: Απαγορεύεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστημα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Μεταβίβαση: ∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστημένο ABS

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια