Επείγουσα διακομιδή 35χρονης από την Πάτμο στη Σάμο

ÓêÜöïò ôïõ ëéìåíéêïý óþìáôïò óõíïäåýåé ôï óêÜöïò ðïõ ìåôáöÝñåé ôïí ðñüåäñï ôïõ ÐÁÓÏÊ Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ êáôÜ ôçí áíá÷þñçóÞ ôïõ áðü ôï ÁãáèïíÞóé, ÓÜââáôï 02 Ìáúïõ 2009. Ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ ðñáãìáôïðïéåß äéÞìåñç ðåñéïäåßá óôïõò Öïýñíïõò, ôç ÓÜìï êáé ôï ÁãáèïíÞóé.
ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα, από το λιμένα της Πάτμου στο λιμένα Πυθαγορείου Σάμου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ “ΔΕΛΦΙΝΙ” Ν. Λέρου 56, 35χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.